Medzinárodný projekt spolupráce klastrov ClusterFY

Cieľom projektu ClusterFY je vytvoriť podmienky pre integráciu klastrov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni a prispieť k zvyšovaniu potenciálu ich hodnotových reťazcov, rastu schopností komercionalizovať znalosti a vytvárať revolučné inovačné riešenia – hlavne v prioritných oblastiach inteligentnej špecializácie SR.

Medzinárodný projekt spolupráce klastrov ClusterFY

Začiatok projektu: 1. januára 2017

Dĺžka projektu: 60 mesiacov

Financovanie: 85% z Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF)

Partnerské krajiny: Litva (MITA), Holandsko (SNN), Švédsko (Hudiksvalls Kommun), Poľsko (PARP), Rumunsko (SM RDA), Španielsko (UCLM), Slovensko (SIEA) a Grécko (CERTH).

Internetová stránka: https://www.interregeurope.eu/clusterfy/

 

Plánované aktivity projektu:

  • Vzdelávanie odborníkov v klastrovom manažmente.
  • Prostredníctvom uvedeného projektu majú slovenské klastre okrem iného možnosť získať bronzové prípadne zlaté certifikáty klastrovej excelencie, ktoré sú uznávané v celej Európskej únii a otvárajú im cestu do medzinárodnej spolupráce, sietí a projektov.
  • SIEA v projekte zastrešuje oblasť propagácie priemyselných klastrov.

Výstupy projektu

Akčný plán na podporu slovenských klastrov je k dispozícii vďaka medzinárodnému projektu ClusterFY

Aktivity

Medzinárodný projekt ClusterFY mapuje dopady na európske klastre

Pozvánka na októbrové klastrové doobedie

Klastrové doobedie v SIEA – nové výzvy pre priemyselné klastre

Projekt ClusterFY bol predĺžený, pomôže klastrom aj pri zmierňovaní dopadov pandémie

SIEA predstavila Slovenský klastrový monitor

Seminár o podmienkach hodnotenia klastrov na Slovensku, 07/2020

Stretnutie stakeholderov v Bratislave, 05/2017

Seminár v Gröningene, 10/2017

Stretnutie stakeholderov v Bratislave, 11/2017

Konferencia „GROW your REGIOn“ vo Valencii, 11/2017

Stretnutie stakeholderov v Bratislave, 03/2018

Projektový manažér SR:

Vladimír Borza
Tel.: +421 2 582 48 406
E-mail: vladimir.borza@siea.gov.sk

Hungary, Czech Republic, Slovak Republic, Germany, Italy, Slovenia, PolandHungary, Czech Republic, Slovak Republic, Germany, Italy, Slovenia, Poland