Energetické audity

Energetickí audítori ako aj veľké podniky majú povinnosť poskytovať prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti nasledujúce informácie:

1. Energetický audítor

Odkaz na legislatívny rámec: 

Zákon č.  Paragraf č. Povinná osoba Termín Vykonávací predpis
321/2014 Z. z. § 12 ods. 11 energetický audítor 31. marec –          príloha č. 5 vyhlášky MH SR č. 179/2015 Z. z.

–          súbor údajov z každého energetického auditu vykonaného za predchádzajúci kalendárny rok

Súbor údajov podľa §12 ods. 11) sa poskytuje vo formáte xlsx, viď priložený formulár:

Súbor údajov pre monitorovací systém.xlsx

Ak ste počas roka vykonali viacero energetických auditov, preferujeme zaslanie jedného mailu s viacerými XLS súbormi, t.j. za každý vykonaný audit priložený jeden samostatný XLS súbor. Pomáha to ľahšiemu spracovaniu a archivácii pre potreby monitorovacieho systému.

POZNÁMKA: Zaslanie viacerých mailov je samozrejme podľa Vašej potreby možné. Veľkosť jedného mailu by nemala prekračovať 8 MB.

Požadované informácie pošlite e-mailom na adresu audit@siea.gov.sk

2. Energetický audit – veľký podnik

Podľa § 14 ods. 7 zákona č. 321/2014 Z. z. je veľký podnik povinný poskytnúť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému elektronický súbor údajov pre monitorovací systém a súhrnný informačný list najneskôr do 30 dní od vyhotovenia súhrnného informačného listu.

Odkaz na legislatívny rámec: 

Zákon č.  Paragraf č. Povinná osoba Termín Vykonávací predpis
321/2014 Z. z.  § 14 ods. 7 veľký podnik do 30 dní od vyhotovenia súhrnného informačného listu –       príloha č. 4 a príloha č. 5 vyhlášky MH SR č. 179/2015 Z. z.

–       súbor údajov pre monitorovací systém a súhrnný informačný list

321/2014 Z. z.  § 14 ods. 8 veľký podnik do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti písomná správa z energetického auditu

 Súbor údajov podľa §14 ods. 7) sa poskytuje vo formáte xlsx, viď priložené formuláre:

Súbor údajov pre monitorovací systém.xlsx

Súhrnný informačný list.xlsx

Požadované informácie pošlite e-mailom na adresu audit@siea.gov.sk

Kontakt pre viac informácií:

Ing. Ivan Knapko – 0907 954 072