Energetické audity

Energetickí audítori ako aj veľké podniky majú povinnosť poskytovať prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti nasledujúce informácie:

1. Energetický audítor

Odkaz na legislatívny rámec: 

Zákon č.  Paragraf č. Povinná osoba Termín Vykonávací predpis
321/2014 Z. z. § 12 ods. 11 energetický audítor 31. marec –          príloha č. 5 vyhlášky MH SR č. 179/2015 Z. z.

–          súbor údajov z každého energetického auditu vykonaného za predchádzajúci kalendárny rok

Súbor údajov podľa §12 ods. 11) sa poskytuje vo formáte xlsx, viď priložený formulár:

Súbor údajov pre monitorovací systém.xlsx

Ak ste počas roka vykonali viacero energetických auditov, preferujeme zaslanie jedného mailu s viacerými XLS súbormi, t.j. za každý vykonaný audit priložený jeden samostatný XLS súbor. Pomáha to ľahšiemu spracovaniu a archivácii pre potreby monitorovacieho systému.

POZNÁMKA: Zaslanie viacerých mailov je samozrejme podľa Vašej potreby možné. Veľkosť jedného mailu by nemala prekračovať 8 MB.

Požadované informácie pošlite e-mailom na adresu audit@siea.gov.sk

2. Energetický audit – veľký podnik

Podľa § 14 ods. 7 zákona č. 321/2014 Z. z. je veľký podnik povinný poskytnúť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému elektronický súbor údajov pre monitorovací systém a súhrnný informačný list najneskôr do 30 dní od vyhotovenia súhrnného informačného listu.

Odkaz na legislatívny rámec: 

Zákon č.  Paragraf č. Povinná osoba Termín Vykonávací predpis
321/2014 Z. z.  § 14 ods. 7 veľký podnik do 30 dní od vyhotovenia súhrnného informačného listu –       príloha č. 4 a príloha č. 5 vyhlášky MH SR č. 179/2015 Z. z.

–       súbor údajov pre monitorovací systém a súhrnný informačný list

321/2014 Z. z.  § 14 ods. 8 veľký podnik do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti písomná správa z energetického auditu
321/2014 Z. z. §14 ods. 3 písm. a) veľký podnik do jedného roka oznámiť zavedenie certifikovaného systému energetického alebo environmentálneho manažérstva podľa §14 ods. 1 písm. b) alebo c)
321/2014 Z. z. §14 ods. 3 písm. b) veľký podnik aspoň raz za štyri roky zaslať prevádzkovateľovi monitorovacieho systému elektronicky súbor údajov pre monitorovací systém energetickej efektívnosti v rozsahu podľa §31 ods. 1 písm. g štvrtého bodu
321/2014 Z. z. §32b ods. 2 veľký podnik do 30. septembra 2021 veľký podnik, ktorý zaviedol systém podľa §14 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) v znení účinnom od 1. januára 2021, pred 1 januárom 2021 oznámi túto skutočnosť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému do 30. septembra 2021

 Súbor údajov podľa §14 ods. 7) sa poskytuje vo formáte xlsx, viď priložené formuláre:

Súbor údajov pre monitorovací systém.xlsx

Súhrnný informačný list.xlsx

Požadované informácie pošlite e-mailom na adresu audit@siea.gov.sk

Kontakt pre viac informácií:

Ing. Ivan Knapko – 0907 954 072