Publikácie SIEA o inováciách

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra sa ako príspevková organizácia Ministerstva hospodárstva SR systematicky zaoberá podporou inovatívneho rastu podnikov a plní funkcie technologickej agentúry zadefinované vo vládou schválenej Stratégii inteligentnej špecializácie. V rámci systematickej činnosti v oblasti inovácií sa SIEA venuje aj príprave publikácií.

 

Prehľad analýz a prognóz publikovaných od roku 2017 je k dispozícii na stránke národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti Slovenskej republiky www.inovujme.sk

 

Archív starších publikácií

25_rokov_inovacii_titulka.jpg25 rokov inovácií na Slovensku

Cieľom publikácie bolo zosumarizovať súvislosti, dlhodobé vývojové trendy a jednotlivé systémy riadenia a financovania v oblasti vedy, výskumu a inovácií od roku 1991. Vďaka zhromaždeným faktom tak možno sledovať nielen zmeny v oblasti podpory, ale aj to, či sa vyhodnocovala efektívnosť takejto podpory a jej konkrétne prínosy.

 

 

Titulka_Klastre_a_klastrova_politika.jpgKlastrová politika v podmienkach Slovenska

Publikácia sa venuje porovnaniu rôznych klastrových politík a zdôrazňuje potrebu zavedenia systémovej podpory klastrov na Slovensku. Vo vyspelých krajinách je klastrová politika integrálnou súčasťou rozvojových politík. Na Slovensku však systémová podpora vzniku, či rozvoja klastrov absentuje. Jej zavedenia môže mať mnohé pozitívne efekty. 

 

titulka_automobily.jpgAutomobilový priemysel na Slovensku a globálne hodnotové reťazce

Cieľom štúdie je upozorňiť na nové výzvy týkajúce sa rozvoja dodávateľskej siete automobilového priemyslu na Slovensku a jej zapojenia do globálnych hodnotových reťazcov. Zásadne sa totiž mení štruktúra dodávateľských reťazcov. Podľa najnovších trendov dodávatelia preberajú značnú časť zodpovednosti od finálnych výrobcov automobilov a viac sa špecializujú.

 

titulka_Moznosti_rozvoja_kreativneho_priemyslu.jpgMožnosti rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku

Intenzívnejšie zapojenie odvetví kreatívneho priemyslu do rozvoja slovenskej ekonomiky je výzvou v novom programovom období štrukturálnych fondov EÚ v rokoch 2014 – 2020. SIEA preto pripravila štúdiu mapujúcu kreatívny priemysel na Slovensku.

 

titulka_Inovativne_Slovensko_SIEA_A.jpgInovatívne Slovensko – východiská a výzvy

Pomôcť pri zvyšovaní inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky a zefektívňovaní nástrojov na podporu inovatívnych činností podnikov v novom programovom období v rokoch 2014 – 2020 je cieľom publikácie inovatívne Slovensko – východiská a výzvy, ktorú SIEA pripravila v roku 2013.

titulka_Klastrovanie.jpgKlastrovanie

Publikáciu určenú pre záujemcov o informácie o zakladaní a fungovaní klastrov na Slovensku SIEA pripravila v roku 2010. Sú v nej zhrnuté aj základné informácie o existujúcich klastroch.