Inovačné vouchre

S cieľom iniciovať a zintenzívniť priamu spoluprácu medzi podnikateľmi a vybranými vedecko-výskumnými pracoviskami vyhlasuje od roku 2013 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratnej dotácie formou inovačných voucherov.

Inovačné vouchre sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu a majú podporiť rozvoj inovačných aktivít v podnikoch. Podnikatelia sa môžu uchádzať o podporu takých aktivít, ktoré sú orientované na inovácie vlastných produktov, služieb alebo technológií.

Vykonávateľom schémy bola v rokoch 2013 a 2014 Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). V roku 2015 bolo možné o vouchre požiadať priamo Ministerstvo hospodárstva SR.