Program medzinárodnej spolupráce Inovácie pre Slovensko a Izrael 2016

 

Zintenzívniť spoluprácu slovenských podnikateľských subjektov s partnerskými izraelskými subjektmi na riešení spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja je cieľom programu medzinárodnej spolupráce Inovácie pre Slovensko a Izrael.

Prvú Výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, podporujúcich spoluprácu medzi oprávnenými subjektmi v Slovenskej republike a v štáte Izrael vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) 4. augusta 2016 . Uvedená Výzva bola pripravená na základe „Dohody medzi vládou Izraelského štátu a vládou SR o spolupráci v oblasti priemyselného výskumu a vývoja“, ktorej vykonávateľom na území SR je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Poskytovateľom dotácie v rámci programu medzinárodnej spolupráce Inovácie pre Slovensko a Izrael je Ministerstvo hospodárstva SR.

Štátna pomoc pre slovenských partnerov spoločných projektov je poskytovaná formou dotácie. Trvanie riešenia projektu je maximálne 24 mesiacov. Žiadosti o dotáciu je možné podávať do 31. októbra. 2016.

Príklady podporovaných projektov

Podporené budú iba projekty prinášajúce merateľné a hodnotiteľné výsledky vedúce k novému výrobku, postupu alebo službe, napríklad:

– poloprevádzka, overená technológia,
– odroda, plemeno,
– patent,
– autorizovaný software,
– úžitkový vzor, priemyselný vzor,
– prototyp, funkčná vzorka.

Základné podmienky pomoci

Na riešení projektu sa musí zúčastniť najmenej jeden riešiteľský subjekt z každej krajiny, pričom tieto subjekty nesmú mať rovnakého vlastníka. V prípade viacerých slovenských účastníkov riešenia projektu, predkladá žiadosť súhrnne len hlavný riešiteľ projektu. Každý slovenský žiadateľ, účastník na riešení projektu, je povinný preukázať vykonávateľovi existenciu platných zmluvných vzťahov so zahraničným partnerom, ktoré súvisia s realizáciou projektu, s komerčným využitím výsledkov projektu, licenčnými poplatkami a právami duševného vlastníctva.

Výška pomoci a intenzita pomoci

Pomoc je poskytovaná na obdobie maximálne 24 mesiacov. Minimálna výška pomoci príjemcovi: 50 000,- EUR. Maximálna výška pomoci na jeden projekt: 235 000,- EUR. Intenzita pomoci je 50% oprávnených nákladov realizovaných aktivít projektu priemyselného výskumu a 25% oprávnených nákladov realizovaných aktivít projektu experimentálneho vývoja. Intenzity pomoci sa v prípade priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja môžu zvýšiť až na maximálnu intenzitu pomoci vo výške 80% oprávnených nákladov.

Kontaktné osoby

Za Poskytovateľa:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Ing. Vladimír Tanistrák
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
tel. ústredňa: 02/4854 1528
webové sídlo: www.mhsr.sk

Za Vykonávateľa:

Slovenská inovačná a energetická agentúra
RNDr. Vladimír Borza
Bajkalská 27
827 99 Bratislava

E-mail:vladimir.borza@siea.gov.sk
Tel. č.: 02/58248 406
Fax: 02/5342 1019

webové sídlo:www.siea.sk

Kontaktné osoby v štáte Izrael:

MATIMOP – Israeli Industry Center for R&D
Mr. Uzi Bar- Sadeh
Industry House 29 St.
P.O.Box 50364, Tel Aviv 61500
Israel
Tel: +97235118107
Fax: +97235177655
E-mail: uzi@iserd.org.il
webové sídlo: www.matimop.org.il

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí

Schéma štátnej pomoci na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti priemyselného vyskumu a experimentálneho vývoja

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, podporujúcich spoluprácu medzi oprávnenými subjektmi v Slovenskej republike a v štáte Izrael    (EN)

  Prílohy výzvy

Príloha č. 1: Žiadosť o poskytnutie dotácie
Príloha č. 2: Formulár EUREKA PROJECT FORM
Príloha č. 3: Štatút Komisie pre schvaľovanie žiadostí o dotáciu
Príloha č. 4: Zmluva o poskytnutí dotácie
Príloha č. 5: Kalkulácia nákladov na riešenie projektu

Príručka

Príručka pre žiadateľa pomoci v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja
Príloha č. 1 – Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP

Najčastejšie otázky

Zoznam otázok zo semináru k podpore spoločných slovenských a izraelských projektov