Poskytovateľ garantovaných energetických služieb

Garantovanú energetickú službu (ďalej len „GES“) môže poskytovať držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie GES podľa paragrafu § 19 ods. 3 zákona 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo energetický audítor.

Činnosť poskytovateľa GES možno vykonávať ako podnikanie podľa osobitého predpisu alebo ako zamestnanec fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá vykonáva činnosť poskytovateľa GES ako podnikanie podľa osobitného predpisu.

GES môže poskytovať aj osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo na území iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ak je držiteľom oprávnenia na poskytovanie garantovanej energetickej služby podľa právnych predpisov iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.


Všeobecne záväzné právne predpisy

V článku uvádzame aktuálne platné právne predpisy súvisiace s výkonom činnosti poskytovateľa garantovaných energetických služieb. »»

Poskytovanie garantovaných energetických služieb v SR v kontexte pravidiel Eurostatu z hľadiska dôsledkov na výšku dlhu verejnej správy

Slovenská inovačná a energetická agentúra vypracovala informačný materiál Poskytovanie garantovaných energetických služieb v SR v kontexte pravidiel Eurostatu z hľadiska dôsledkov na výšku dlhu verejnej správy. K dispozícii sú aj informatívne výpočtové nástroje Posúdenie dôsledkov na výšku dlhu verejnej správy Ročné platby za GES»»

Mechanizmy podpory obnovy verejných budov – garantovaná energetická služba

Prednáška Dr. Ing. Kvetoslavy Šoltésovej, CSc. popisuje mechanizmy podpory obnovy verejných budov v kontexte garantovanej energetickej služby. »»

Smernica o Energetickej hospodárnosti budov

Kľúčovým cieľom tejto smernice je spustenie a podpora obnovy budov vrátane prechodu na vykurovacie systémy bez emisií nakoľko dekarbonizácia fondu budov Únie si vyžaduje energetickú obnovu vo veľkom rozsahu. Vymedzenie jednotlivých článok smernice nájdete v príspevku »»