Odborná spôsobilosť na vykonávanie kontroly klimatizačných systémov

Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie pravidelnej kontroly klimatizačných systémov zabezpečuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v súlade so zákonom č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Vykonávanie činnosti v oblasti pravidelnej kontroly klimatizačných systémov je podmienené úspešným vykonaním skúšky a získaním osvedčenia, na základe ktorého je možné túto činnosť zapísať živnostenského registra. Osvedčenia vydáva SIEA na základe individuálnych žiadostí.

Záujem o vykonanie skúšky môžete prejaviť zaslaním vyplneneného formulára žiadosti na adresu olmv@siea.gov.sk.

 

K žiadosti je potrebné priložiť kópiu dokladu o ukončení požadovaného vzdelania podľa § 8 ods. 3 zákona č. 314/2012 Z.z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Najmenej sedem dní pred určeným termínom konania skúšky však musíte doručiť podpísaný originál žiadosti o vykonanie skúšky na adresu:

Odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Rudlovská cesta 53

974 28 Banská Bystrica

Aktuálny termín konania:

3. a 4. 12. 2020

Staršie termíny konania:

11. 12. 2019

5. 12. 2018

19. 10. 2017

30. 9. 2016

15. 5. 2015

16. 5. 2014

17. 5. 2013

7. 9. 2011

7. 9. 2010