Odborná spôsobilosť na vykonávanie kontroly klimatizačných systémov

Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie pravidelnej kontroly klimatizačných systémov zabezpečuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v súlade so zákonom č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Vykonávanie činnosti v oblasti pravidelnej kontroly klimatizačných systémov je podmienené úspešným vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti, na základe ktorej je možné túto činnosť zapísať do živnostenského registra.

 

V prípade záujmu o účasť na vyhlásenom termíne skúšky nám vyplnený formulár žiadosti musíte doručiť najmenej sedem dní pred termínom konania skúšky na adresu:

olmv@siea.gov.sk, prípadne poštou na:

Mgr. Tomáš Doušek

Slovenská inovačná a energetická agentúra
odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania

Švermova 43

974 04 Banská Bystrica

 K žiadosti je potrebné priložiť kópiu dokladu o ukončení požadovaného vzdelania podľa § 8 ods. 3 zákona č. 314/2012 Z.z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Aktuálny termín konania:

Momentálne nie je aktuálny žiadny termín konania.

Staršie termíny konania:

7. 12. 2023

1. 12. 2022

31.3. a 1.4. 2022 (pôvodne 2. 12. 2021)

3. a 4. 12. 2020

11. 12. 2019

5. 12. 2018

19. 10. 2017

30. 9. 2016

15. 5. 2015

16. 5. 2014

17. 5. 2013

7. 9. 2011

7. 9. 2010