Uskutočnené výzvy OP Kvalita životného prostredia

Výzva OPKZP-PO4-SC431-2015-6

Prioritná os: 4   Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita :  4.3  Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívanie energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania

Špecifický cieľ  : 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

 

Výzva OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívanie energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania

Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

 

Výzva OPKZP-PO4-SC451-2017-20

Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízhouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita: 4.5 Podpora využívania vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom teple

Špecifický cieľ :4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Výzva OPKZP-PO4-SC421-2017-30

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch.

Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízhouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.2.1:Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

Výzva OPKZP-PO4-SC431-2018-48

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízhouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ 4.3.1 : Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Výzva OPKZP-PO4-SC411-2018-41

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na výstavbu zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie, výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.

Prioritná os 4 : Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ 4.1.1 : Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Výzva OPKZP-PO4-SC411-2017-36

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na výstavbu zariadení využívajúcich biomasu

Prioritná os 4 : Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ 4.1.1 : Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Výzva OPKZP-PO4-SC441-2018-39

Výzva  na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území.

Prioritná os 4 : Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ 4.4.1 : Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území

Výzva OPKZP-PO4-SC451-2019-50

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla.

Prioritná os 4 : Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ 4.5.1: Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

 

Výzva OPKZP-PO4-SC441-2017-35

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraná na podporu v zavádzaní systémov energetického a environmentálneho manažérstva.

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území

 

Výzva OPKZP-PO4-SC441-2019-53

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni.

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území

 

Výzva OPKZP-PO4-SC411-2020-63

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR.

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ 4.1.1 : Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

 

 Výzva OPKZP-PO4-SC451-2019-57

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla.

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ 4.5.1: Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

 

Výzva OPKZP-PO4-SC421-2019-59

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na Zníženie energetickej náročnosti v podnikoch.

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.2.1:Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

 

Výzva OPKZP-PO4-SC421-2018-46

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch.

Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízhouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.2.1:Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

 

Výzva OPKZP-PO4-SC451-2019-60

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom.

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ 4.5.1: Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

 

Výzva OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ 4.3.1 : Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

 

Výzva OPKZP-PO4-SC411-2019-61

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na Výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE.

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ 4.1.1 : Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

 

Výzva OPKZP-PO4-SC451-2021-73

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla.

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ 4.5.1: Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

 

Výzva OPKZP-PO4-SC451-2022-75

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla.

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ 4.5.1: Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

 

Výzva OPKZP-PO4-SC411-2022-74

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na výstavbu zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE.

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ 4.1.1 : Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

 

Výzva OPKZP-PO4-SC411-2022-79

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny.

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ 4.1.1: Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

 

Výzva OPKZP-PO4-SC411-2023-80

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre verejný sektor.

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ 4.1.1: Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

 

Výzva OPKZP-PO4-SC411-2023-82

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre podniky.

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ 4.1.1: Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR