Súťaž o Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka 2008“

Ceny ministra hospodárstva Inovatívny čin roka 2008 získalo výrobné družstvo Služba z Nitry,  Technická univerzita v Košiciach, fakulta BERG a trnavská akciová spoločnosť VUJE.

Cenu udeľuje minister hospodárstva na základe odporúčania hodnotiacej komisie každoročne s cieľom  propagovať inovačné aktivity, povzbudiť podnikateľské subjekty i fyzické osoby k podnikateľským aktivitám a zvýšiť informovanosť verejnosti o aktivitách v oblasti inovácií.

Predstavitelia ocenených inštitúcií si ceny prevzali z rúk ministra hospodárstva Ľubomíra Jahnátka 16. apríla 2009.

Slovenská inovačná a energetická agentúra, ako organizátor súťaže, zaregistovala k dátumu uzávierky súťaže 16. marca 2009  spolu 32 prihlášok. Z toho 18 ich bolo orientovaných na inováciu výrobkov, 5 na inováciu technologických procesov a 9 prihlášok bolo z kategórie inovácie služieb.

Súťažné prihlášky obsahovali široké spektrum činností a produkcie. V kategórii výrobkov to bolo napr. od zdravotníckej techniky, cez chémiu a stavebníctvo až po autoelektriku a špičkovú riadiacu elektroniku. Zastúpené boli aj finálne výrobky strojárenského charakteru. Technologické inovácie siahali od chemického priemyslu, cez ochranu životného prostredia až po energeticky efektívnu prípravu tepla a výstavbu energeticky pasívnych domov. Prihlášky z oblasti inovácie služieb boli predovšetkým z oblasti vzdelávania, ale aj cestovného ruchu, využitia IT a pozdvihnutia úrovne upratovacích činností na európsku úroveň.

Ocenené projekty v súťaži „Inovatívny čin roka 2008“

Výrobková inovácia

Služba, VD, Nitra

Spoločnosť Služba, VD sa zameriava na výrobu elektrických a elektronických zariadení pre motorové vozidlá. Svoje produkty dodáva pre lídra v oblasti svietidiel pre automobilový priemysel. Spoločnosť je vlastníkom úžitkového vzoru.

INOVÁCIA: Držiak žiarovky typu W16W pre svetlá automobilov

Nové riešenie uchytenia žiarovky v kontakte W16W pre zadné združené svietidlá nevyžaduje použitie konektorového alebo bajonetového systému.

inovativny_cin_1_2008.jpg

Technologická inovácia

Technická univerzita v Košiciach – fakulta BERG

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG má hlavný cieľ rozvíjať poznanie a vzdelávanie na základe vedeckých poznatkov a tvorivej umeleckej činnosti. Poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch univerzitného štúdia. V oblasti vzdelávania, výskumu a vývoja spolupracuje s rôznymi inštitúciami doma i v zahraničí.

INOVÁCIA Integrovaný tepelný agregát

Integrovaný tepelný agregát predstavuje technológiu tepelnej úpravy surovín, založenú na princípe krížového prechodu plynného média cez dynamickú tenkú vrstvu zrnitých materiálov. Princíp dynamickej tenkej vrstvy je založený na gravitačnom pohybe vrstvy zrnitého materiálu, ktorý prichádza do styku s plynným alebo kvapalným médiom. Zariadenia založené na tomto princípe môžu slúžiť pre účely technologické (ohrev, sušenie, vypaľovanie, praženie apod.), energetické (spaľovanie kusového materiálu) a ekologické (zachytávanie pevných úletov, spaľovanie odpadov, zachytávanie exhalátov, neutralizáciu vratných vôd).

inovativny_cin_2_2008.jpg

Inovácia služieb

VUJE, a.s. Trnava

Spoločnosť VUJE, a.s., vykonáva projekčné, dodávateľské, realizačné, výskumné a školiace činnosti predovšetkým v oblasti jadrovej a klasickej energetiky. Súčasné zameranie spoločnosti zahŕňa všetky činnosti súvisiace s prípravou, realizáciou, prevádzkou a ukončením činnosti najmä energetických zariadení. Spoločnosť sa uplatnila v Českej republike, Holandsku, Švédsku, Maďarsku, Číne, Ukrajine, Rusku, Bulharsku a Arménsku.

INOVÁCIA: Simulátor pre výcvik operátorov elektrárne EVO, bloky 11,12

Simulátor verne popisuje technológiu elektrárne a umožňuje praktickú prípravu operatívneho personálu Elektrárne VOJANY vo všetkých prevádzkových situáciách. Model simuluje: termohydraulickú , elektrickú a logickú časť elektrárne. Model logickej časti používa aktuálne schémy zariadenia a nastavenia regulátorov bloku.

Pracovisko a technologické formáty majú v simulátore identické funkcie ako na skutočnom bloku. Operátor má rovnaké informácie a taktiež rovnaké možnosti zásahu do zariadenia ako v reáli. To umožňuje pracovať s platnými prevádzkovými predpismi ako na skutočnom bloku.

inovativny_cin_3_2008.jpg

Súťaž bola vyhlásená na internetových stránkach MH SR a SIEA v polovici januára 2009. Propagácia bola podporená opakovanou tlačovou informáciou na stránkach Hospodárskych novín a kontextovými odkazmi na internete prostredníctvom služby E-target.

Zoznam prihlásených účastníkov

Výrobková inovácia
AMS s.r.o., Žiar nad Hronom Nosník „Invence Ljk 90“
BJ Energy Group s.r.o., Žilina Automatický kotol na tuhé palivá Bio Forte
Elcom spol. s.r.o., Prešov Registračná pokladnica Euro-50T Mini
Environment&Energy, s.r.o. Bratislava Realizácia nového energetického zdroja pre výrobu bioetanolu na báze obnoviteľných zdrojov energie
EVPÚ a.s., Nová Dubnica Manipulátor MST 01
CHIRANA, s.r.o. Stará Turá Anestetický prístroj VENAR Libera Xenon
KWD s.r.o., Zvolen Mobilný lodný nakladač cementu MS 06
MEDIA/ST s.r.o., Žilina Strojárstvo/Strojírenství, Stavebníctvo a bývanie, EKO bývanie, Top trendy v bývaní, Top hotelierstvo, Trendy leto, Trendy zima
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s., Bratislava Automatické zváracie zariadenie PZ-AUTOWELD-5000
SEAK – Ing. Jozef Sedlák, f.o., Prešov FLICKER-dynamické osvetlenie prechodov pre chodcov
Služba, VD, Nitra Technické riešenie sa týka držiaku žiarovky typu W16W použitého pre svetlá automobilov
STROJE A MECHANIZMY a.s, prevádzka Metalchem, Dunajská Streda Závesné lešenie pre montáž a zváranie lubov skladovacej nádrže
Thermo fluor, s.r.o, Bratislava OPTOSEK TF 08
VIPO a.s., Partizánske Automatická linka na výrobu pravouhlých pätkových lán pre osobné automobilové plášte
VUJE, a.s. Trnava Autonómna monitorovacia stanica meteorologických parametrov a námrazy na vzdušných vedeniach
VUKI a.s., Bratislava Nové typy ekologických impregnantov s teplotnou triedou H v zmysle požiadaviek nariadenia REACH
VÚZ – PI SR, Bratislava Kovový prášok NP 62K na báze C-NiCrBSi
WAY Industry, a.s. Krupina Zabudovanie modernizovaných motorov v nakladačoch (Stage IIIA)
Technologická inovácia
Duslo, a.s. Šaľa Výroba liadku vápenatého
ENVIGEO, a.s., Banská Bystrica Systém aplikácie účinných látok pri kombinovanej in situ sanácii podzemných vôd znečisťovaných alifatickými chlórovanými uhľovodíkmi chemickou oxidáciou a biotickou reduktívnou dechloráciou
ISOMAX SERVICES, Bratislava Systém ISOMAX
Technická univerzita v Košiciach, Fakulty Berg Integrovaný tepelný agregát
VAŇO s.r.o., Bratislava Rekuperačná vetracia jednotka pre chladenie serverovní
Inovácia služby
KOSIT a.s., Košice Centrum environmentálnej výchovy
Matej Sedlák, Prešov GEKOM – komunálny mapovací, kontrolný, evidenčný GPS systém
Mgr. Marta Ivanová – Slovenský upratovací priemysel Cleaning-komplexný systém čistenia / upratovania
Petr Ivánek – TATRA WELL, Mokrý Háj Propagácia Slovenska v zahraničí ako turistická destinácia
Profesia, spol. s r. o. Bratislava Internetový prieskum platov Merces.sk (www.merces.sk)
VUJE, a.s. Trnava Simulátor pre výcvik operátorov elektrárne EVO, bloky 11,12
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne Green Manažment
ZMOS z.z.p.o. Bratislava Zásady integrovaného manažmentu vodných zdrojov na území obcí a ich povodí
Žilinská univerzita v Žiline, Žilina Centrum spracovania cestných dát – (CSCD)