Podpora budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc v roku 2019

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 1. júla 2019 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc.

Cieľom pomoci, poskytovanej podľa tejto výzvy, je podpora rozvoja elektromobility v Slovenskej republike formou rozvoja nabíjacej infraštruktúry.

Zameranie: výstavba, prestavba a rekonštrukcia verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc.

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 1. 7. 2019

Dátum uzavretia: 1. 10. 2019

Oprávnení žiadatelia: obec, VÚC a nimi zriadené organizácie

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov štátneho rozpočtu vyčlenených na výzvu je 500 000 EUR.

Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu: 95 % dotácie zo štátneho rozpočtu a 5 % vlastné zdroje žiadateľa.

Najnižšia výška dotácie: 2 500 EUR

Najvyššia výška dotácie: 5 000 EUR

Predloženie žiadosti:
Žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie dotácie spolu so všetkými prílohami vykonávateľovi iba v elektronickej forme v zmysle podmienok definovaných v tejto výzve. Žiadateľ predkladá vyplnený formulár žiadosti, vrátane všetkých povinných príloh k žiadosti (originály príloh, resp. overené kópie dokumentov), prostredníctvom elektronickej schránky vykonávateľa zriadenej v rámci Ústredného portálu verejnej správy, ktoré musia byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom, alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom, alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou. Do predmetu správy je potrebné uviesť kód výzvy, t. j. č.: 18409/2019-4210-36886.

Poskytovateľ:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212

Tel. ústredňa: 02/48 54 11 11
Webové sídlo: www.mhsr.sk

Vykonávateľ:
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27
827 99 Bratislava

Tel: číslo: 0908 988 629
E-mail: stanice@siea.gov.sk
Webové sídlo: www.siea.sk

Výzva vrátane relevantných dokumentov je zverejnená na webovom sídle ministerstva:

https://www.mhsr.sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-na-podporu-budovania-verejne-pristupnych-elektrickych-nabijacich-stanic