Podporné programy

Slovenská inovačná a energetická agentúra sa venuje aj implementácii projektov financovaných z iných zdrojov, ako sú prostriedky Európskej únie.

Pripravované projekty:

Podpora rozvoja regionálnej a lokálnej energetiky

Systematické plánovanie a koordinácia regionálnej energetiky a dekarbonizácie sú pre regióny kľúčovým predpokladom optimalizácie energetickej potreby a spotreby, udržateľného využívania dostupných obnoviteľných zdrojov, dosiahnutia vysokej miery sebestačnosti a energetickej bezpečnosti, a tým aj ekonomickej stability.

Aktuálne projekty:

Energetické štítky

Európske energetické štítky pomáhajú spotrebiteľom už viac ako 20 rokov pri výbere energeticky úsporných výrobkov. Štítky zároveň motivujú výrobcov k inováciám a podporujú záujem o energeticky úsporné produkty. Náklady na prevádzku spotrebičov tak vďaka ponuke a dopytu klesajú.

Technická asistencia pre garantované energetické služby vo verejnom sektore 

SIEA vykonáva na základe poverenia Ministerstva hospodárstva SR technickú asistenciu pri príprave projektov garantovaných energetických služieb (GES) vo verejnom sektore.

Program Bohunice

SIEA je národnou agentúrou pre Program Bohunice, ktorého cieľom je pomôcť pri procese smerujúcom ku konečnému vyradeniu blokov 1 a 2 jadrovej elektrárne Bohunice V1 pri zachovaní najvyššej úrovne bezpečnosti.

Ukončené projekty:

Mimoriadna podpora pre profesionálne športové kluby

Slovenská inovačná a energetická agentúra je vykonávateľom Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby.

Podpora budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc v roku 2020

Podnikatelia, obce, VÚC a nimi zriadené organizácie môžu získať dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Dotácie poskytuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, SIEA je vykonávateľom pomoci.

Dátum vyhlásenia: 2. 9. 2020

Dátum uzavretia: 30. 11. 2020

Podpora zvyšovania energetickej účinnosti distribúcie tepla v Bratislavskom kraji – II. kolo

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci s SIEA vyhlásilo 24. januára 2019 druhé kolo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa schémy minimálnej pomoci na podporu zvyšovania energetickej účinnosti distribúcie tepla v Bratislavskom kraji . Výzva bola uzatvorená 25. februára 2019.

Podpora zvyšovania energetickej účinnosti distribúcie tepla v Bratislavskom kraji  – I. kolo

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so SIEA vyhlásilo 3. októbra 2018 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa Schémy minimálnej pomoci na podporu zvyšovania energetickej účinnosti distribúcie tepla v Bratislavskom kraji. Výzva bola 31. októbra 2018 uzatvorená.

Podpora na vykonanie energetických auditov mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov so sídlom v Bratislavskom kraji

Zverejnenie výzvy: 14. septembra 2017

Ukončenie výzvy: 31. októbra 2017

Energetické audity verejných budov

Slovenská inovačná a energetická agentúra v rokoch 2013 až 2015 realizovala národný projekt Podpora nástrojov na zavádzanie a optimalizáciu opatrení v oblasti energetickej efektívnosti verejných budov, v rámci ktorého bolo do septembra 2015 spracovaných 250 energetických auditov verejných budov.

Zateplenie verejnej budovy

Pilotný projekt Energetická efektívnosť vo verejných budovách

Zverejnenie výzvy: 16. júna 2008

Ukončenie výzvy: 18. júla 2008

Aktuálny stav: Obciam už bolo odovzdaných všetkých 57 zrekonštruovaných objektov.

Projekt je podporovaný z Medzinárodného fondu na podporu odstavenia elektrárne Bohunice. Jeho cieľom je zníženie energetickej náročnosti prevádzky verejných budov realizáciou opatrení zameraných na energetickú efektívnosť.

Dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu

Začiatok realizácie: 20. apríl 2009

Ukončenie výzvy: 30. novembra 2011

Aktuálny stav: Vďaka štátnemu dotačnému programu bolo v rokoch 2009 až 2011 nainštalovaných 5 410 solárnych systémov v rodinných domoch a 39 v bytových domoch.

Príspevok na kotol na biomasu získalo 1 427 domácností. Celkovo bolo medzi domácnosti na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie rozdelených vyše 6,6 milióna €.

Modernizované elektrické osvetlenie

Blokový grant Modernizácia verejného osvetlenia

Zverejnenie výzvy: 23. apríla 2008

Ukončenie výzvy: 22. augusta 2008

Aktuálny stav: 44 projektov bolo zrealizovaných do konca roku 2010, dva boli ukončené v roku 2011.

Blokový grant je súčasťou implementácie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórskeho finančného mechanizmu (NFM). Cieľom blokového grantu je dosiahnutie úspor elektrickej energie na prevádzku verejného osvetlenia vo výške minimálne 30% ročnej spotreby energie a to prostredníctvom modernizácie verejného osvetlenia s pozitívnym dopadom na trvalo udržateľný rozvoj a zlepšenie kvality života miestnej populácie na Slovensku.