Blokový grant Modernizácia verejného osvetlenia

Zverejnenie výzvy: 23. apríla 2008

Ukončenie výzvy: 22. augusta 2008

Aktuálny stav: 44 projektov bolo zrealizovaných do konca roku 2010, dva boli ukončené v roku 2011

Blokový grant Modernizácia verejného osvetlenia bol financovaný prostredníctvom Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (42,5 %), z Nórskeho finančného mechanizmu (42,5 %) a 15 % tvoril príspevok zo štátneho rozpočtu SR. Prostredníctvo Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru podporilo blokový grant Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

Výška finančných prostriedkov určených na financovanie podprojektov v rámci Blokového grantu Modernizácia verejného osvetlenia bola 2 975 603 €. V súlade s výzvou na predkladanie žiadostí, zverejnenou 23. apríla 2008, mohli oprávnení žiadatelia požiadať o príspevky do 22. augusta 2008.

Blokový grant Modernizácia verejného osvetlenia sprostredkováva odbor ostatných podporných programov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) na základe zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku, ktorú SIEA podpísala 27. marca 2008 s Úradom vlády SR.

Oprávnení žiadatelia

O podporu môžu požiadať subjekty územnej samosprávy, a to obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, ktoré vlastnia alebo prevádzkujú systém verejného osvetlenia v rámci celej SR.

Ciele grantu

  • dosiahnutie úspor energie
  • redukcia emisií skleníkových plynov
  • zvýšenie bezpečnosti na miestnych komunikáciách

Výška a intenzita grantu

Výška grantu na podprojekt je minimálne 10 000 € a maximálne 150 000 €.

Grant z fondu je vo výške 90 % z celkových oprávnených nákladov na projekt.

Oprávnené aktivity

Oprávnené aktivity boli zamerané na modernizáciu verejného osvetlenia v mestách a obciach, s cieľom zabezpečiť úsporné a spoľahlivé osvetlenie verejných priestorov.

Oprávnené výdavky

Oprávnené výdavky museli priamo súvisieť s:

  • výmenou existujúcich svietidiel za energeticky menej náročné
  • inštaláciou moderných systémov riadenia osvetlenia
  • úpravou, výmenou a inštaláciou nových elektrorozvádzačov v súvislosti s modernizáciou systému verejného osvetlenia
  • rekonštrukciou a/alebo výmenou káblových rozvodov súvisiacich so zmenami systému riadenia osvetlenia
  • dodaním zariadení a/alebo materiálov, ako aj ich montáž a náklady na uvedenie do užívania