Zoznamy projektov a hodnotiteľov

Zoznamy projektov a hodnotiteľov

Na stránke Ministerstva hospodárstva SR  sú zverejnené v zmysle § 33 Zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore z fondov Európskeho spoločenstva nasledujúce informácie:

Zoznam projektov v rámci OP KaHR

Zoznam neschválených Žiadostí o poskytnutie NFP

Zoznam hodnotiteľov projektov

Zloženie výberových komisií

Zoznamy sú k dispozícii na stránke MH SR v sekcii Európska Únia a jej fondy – Štrukturálne fondy – Zverejnenie údajov podľa §33 Zákona č. 528/2008 Z.Z.