Správcovia budov

V súčasnosti dochádza k prechodu od zadávania súboru údajov o celkovej spotrebe energie z Monitorovacieho systému energetickej efektívnosti (MSEE) do Informačného systému energetickej efektívnosti (ISEE).

Pred prvým vstupom do nového ISEE je nevyhnutné sa zaregistrovať .
Pri registrácii v kroku 2 vyberte, že ste poskytovateľom údajov ako:

  • Vlastník budovy/Správca budovy

Po odoslaní registrácie vám budú na vami zadanú e-mailovú adresu zaslané inštrukcie pre úspešné dokončenie registrácie.

1. Súbor údajov o celkovej spotrebe energie a o opatreniach na zlepšenie energetickej efektívnosti

Údaje je potrebné zaslať do 90 dní od doručenia žiadosti. Údaje vkladáte online, priamo do Informačného systému energetickej efektívnosti (ISEE). Na vstupnej stránke do systému ISEE sa prihláste prostredníctvom vami zaregistrovaného e-mailu a heslom.

Odkaz na súvisiacu legislatívu: 

Zákon č.

 Paragraf č.

Povinná osoba

Termín

Požadované údaje

321/2014 Z. z.

§ 11 ods. 2

vlastník budovy s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 1000 m2

do 90 dní od doručenia žiadosti

― súbor údajov o celkovej spotrebe energie a o opatreniach na zlepšenie energetickej efektívnosti za predchádzajúci kalendárny rok, ak o to prevádzkovateľ monitorovacieho systému požiada

Kontakt pre viac informácií:

Ing. Monika Janotová – 0918 674 481, monika.janotova@siea.gov.sk

Ing. Miroslava Vajdová – 0918 763 002, miroslava.vajdova@siea.gov.sk

2. Bytové domy s vlastným zdrojom tepla (domové kotolne)

Súbor údajov za bytové domy s vlastným zdrojom tepla je potrebné zaslať každoročne do 30. apríla. Údaje vkladáte online, priamo do Informačného systému energetickej efektívnosti (ISEE). Na vstupnej stránke do systému ISEE sa prihláste prostredníctvom vami zaregistrovaného e-mailu a heslom.

Odkaz na súvisiacu legislatívu:

Zákon č.

 Paragraf č.

Povinná osoba

Termín

Požadované údaje

657/2004 Z. z.

§ 18 ods. 6

fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa § 1 ods. 3 písm. c)

30. apríl

– druh a množstvo energie na výrobu tepla,
– množstvo tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody,
– skutočné náklady na výrobu tepla,
– celková podlahová plocha budovy

Kontakt pre viac informácií:

Ing. Monika Janotová – 0918 674 481, monika.janotova@siea.gov.sk

Ing. Miroslava Vajdová – 0918 763 002, miroslava.vajdova@siea.gov.sk

3. Celková vlastná spotreba

Údaje o celkovej vlastnej spotrebe je potrebné zaslať každoročne do 31. marca. Vyplňte priložený xlsx.formulár (v záložke 1 obsahuje „Návod“ na vyplnenie) a zašlite ho na e-mailovú adresu prevádzkovateľa monitorovacieho systému: monika.janotova@siea.gov.sk

Formulár pre poskytnutie údajov o celkovej vlastnej spotrebe SVB/budovy

 

Odkaz na súvisiacu legislatívu: 

Zákon č.

 Paragraf č.

Povinná osoba

Termín

Vykonávací predpis

321/2014 Z. z.

§ 24 ods. 2 a ods. 3 písm. e), f), g)

vlastník budovy s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 1000 m2, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo správca, zúčastnený subjekt

31. marec

– príloha č. 2 vyhlášky MH SR č. 13/2016 Z. z

– celková spotreba energie povinného subjektu za predchádzajúci kalendárny rok