Inovačné vouchre 2014

Na iniciáciu, ako aj zintenzívnenie priamej spolupráce medzi podnikateľmi a vybranými vedecko-výskumnými pracoviskami vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky dňa 1. augusta 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratnej dotácie formou inovačných voucherov.

Inovačné vouchre sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu a majú podporiť rozvoj inovačných aktivít v podnikoch. Podnikatelia sa môžu uchádzať o podporu takých aktivít, ktoré sú orientované na inovácie vlastných produktov, služieb alebo technológií.

Vykonávateľom schémy bola Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Žiadosti bolo možné podávať do 2. septembra 2014, do 15:00 h.

Hodnota jedného vouchera pre podnikateľské subjekty s počtom zamestnancov do 250, vrátane, je 5000 €. V prípade väčších podnikateľských subjektov je stanovená na 10 000 . Príjemca pomoci môže v rámci jednej výzvy získať podľa tejto schémy len jeden voucher.  Inovačné vouchery majú formu peňažnej poukážky. Podnikatelia môžu využiť služby až 54 vedeckých pracovísk, ktoré sú zaregistrované v zozname oprávnených riešiteľov projektov. Pre podniky s počtom zamestnancov do 250, vrátane, je intenzita pomoci stanovená na úrovni 100 percent, v prípade väčších podnikov je to 45 percent.

Podmienky poskytnutia pomoci sú uvedené  v Schéme na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov (schéma pomoci de minimis) – Schéma DM 17/2014.

Kritériá výberu a spôsob hodnotenia žiadostí

 

Žiadosti budú predložené Komisii, ktorá posúdi ich kvalitatívnu úroveň na základe týchto hodnotiacich kritérií:

a)        história žiadateľa,

b)        cieľ použitia dotácie,

c)        prínosy projektu pre prijímateľa.

Spôsob hodnotenia žiadostí:

  1. Komisia hodnotí žiadosti formou bodového hodnotenia. Každé hodnotiace kritérium má určené rozpätie 0 – 5 bodov (najvyššie hodnotenie je 5 bodov/jedno kritérium).
  2. Každá žiadosť sa vyhodnocuje samostatne. Podporená bude žiadosť, ktorá získa viac ako 10 bodov.
  3. Komisia rozhodne podľa článku 5 Štatútu Komisie, o poskytnutí dotácie pre každú žiadosť samostatne, tak aby nebol prekročený rozpočet. Ak niektorá zo žiadostí nezíska požadovaný počet bodov, Komisia rozhodne o neposkytnutí dotácie.

 

Poskytovateľ pomoci

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

www.mhsr.sk

Vykonávateľ pomoci

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27

827 99 Bratislava

www.siea.sk

 

Usmernenie č. 1

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 20. októbra 2014 usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov v rámci Schémy na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov (schéma pomoci de minimis) Schéma DM – 11/2014.

Cieľom usmernenia č. 1 je spresnenie mechanizmu poskytovania pomoci.

 

Usmernením sa menia nasledovné dokumenty:

– Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov.

Bližšie informácie o Usmernení č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov sú dostupné na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR.

Podklady pre vypracovanie žiadosti

SCHÉMA

Schéma na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou inovačných voucherov (schéma pomoci de minimis) – Schéma DM – 17/2014

 

ZNENIE VÝZVY

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou inovačných voucherov

 

Prílohy k výzve

 

Príloha č. 1: Žiadosť o poskytnutie dotácie

Príloha č. 2: Štatút Komisie pre schvaľovanie žiadostí o dotáciu

Príloha č. 3a: Zmluva o poskytnutí dotácie pre prijímateľa do 250 zamestnancov, vrátane, v znení usmernenia č. 1

Príloha č. 3b: Zmluva o poskytnutí dotácie pre prijímateľa nad 250 zamestnancov v znení usmernenia č. 1

Príloha č. 4: Voucher pre prijímateľa s počtom zamestnancov do 250, vrátane

Príloha č. 5: Voucher pre prijímateľa s počtom nad 250

Príloha č. 6: Oznámenie o prijatí minimálnej pomoci

Zoznam oprávnených riešiteľov inovačných projektov

Zoznam schválených žiadostí o inovačné vouchre