Súvisiace linky k výzvam zo Štrukturálnych fondov EÚ

Národný strategický referečný rámec
  • Portál Centrálneho koordinačného orgánu o pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ

www.nsrr.sk

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
  • Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

www.mhsr.sk

Systém riadenia ŠF a KF na PO 2007-2013 – http://www.nsrr.sk/dokumenty/zakladne-dokumenty/

Systém finačného riadenia na PO 2007-2013 – http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6232