SIEA – Technologická agentúra

Slovenská inovačná a energetická agentúra plní úlohu Technologickej agentúry v súlade s dokumentom „Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky “ (RIS3), ktorý schválila vláda slovenskej republiky uznesením č. 665/2013 zo dňa 13. novembra 2013. Kompetencie Technologickej agentúry SIEA prevzala 1. februára 2015, kedy bola  rozšírená zriaďovacia listina SIEA.

Rada Technologickej agentúry pre implementáciu RIS3

V decembri 2015 zriadil minister hospodárstva SR pri SIEA poradný odborný orgán Radu Technologickej agentúry pre implementáciu RIS3. Rada je kreovaná na základe princípu partnerstva verejnej a súkromnej sféry v pomere 50:50, pričom časť členov je zároveň členmi Výskumnej agentúry zriadenej pod Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Rada pozostáva z predsedu, podpredsedu a 15 členov, medzi ktorými sú zástupcovia najvýznamnejších zamestnávateľských zväzov, odborných združení a iných profesných organizácií, zástupcovia výskumných inštitúcií a vysokých škôl. Zasadnutí Rady sa zúčastňujú pozorovatelia a experti ad hoc podľa prerokovávaných tém. Zasadnutia sú neverejné a zvoláva ich minister hospodárstva podľa potreby.