Odborná spôsobilosť na podnikanie v energetike – elektrina

Na základe kontraktu s Ministerstvom hospodárstva SR skúšky na získanie odbornej spôsobilosti v energetike v oblasti elektriny organizačne zabezpečuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v súlade s § 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 270/2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike.

Oblasti podnikania:

  • výroba, prenos, distribúcia, dodávka elektriny a činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou
  • výroba, prenos, distribúcia, dodávka elektriny a činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a výroba elektriny z jadrového paliva

Platnosť osvedčení vydaných pred 1.5.2010 je 5 rokov a po uplynutí platnosti osvedčenia je potrebné, aby jeho držiteľ opakovane absolvoval novú skúšku odbornej spôsobilosti. Pre držiteľov osvedčení vydaných po tomto termíne platí povinnosť zúčastniť sa raz za 5 rokov aktualizačnej odbornej prípravy.

 

Vykonávanie činnosti je podmienené úspešným absolvovaním skúšky a získaním povolenia na podnikanie. Povolenie vydáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

 

V prípade záujmu o účasť na vyhlásenom termíne skúšky nám vyplnený formulár žiadosti (vrátane príloh) musíte doručiť najmenej sedem dní pred termínom konania skúšky na adresu:

olmv@siea.gov.sk, prípadne poštou na:

Mgr. Tomáš Doušek

Slovenská inovačná a energetická agentúra
odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania

Švermova 43

974 04 Banská Bystrica

Aktuálny termín konania skúšok:

Momentálne nie je aktuálny žiadny termín konania.

Staršie termíny konania skúšok:

7. jún 2024

16. jún 2023

11. november 2022

4. marec 2022

10. september 2021

9. október 2020 – termín bol zrušený

19. jún 2020

14. jún 2019

29. jún 2018

24. november 2017

17. marec 2017

4. marec 2016

29. október 2015

22. januára 2015

25. septembra 2014

13. septembra 2013

23. novembra 2012

23. marca 2012

9. septembra 2011

24. júna 2011

11. marca 2011

10. novembra 2010

2. júna 2010

16. apríla 2010

22. januára 2010