Mimoriadna podpora pre profesionálne športové kluby II

Slovenská inovačná a energetická agentúra je vykonávateľom Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby, ktorú vyhlásil Fond na podporu športu 23. augusta 2021.

Cieľom výzvy je poskytnúť finančný príspevok profesionálnym športovým klubom na pokrytie strát, ktoré vznikli počas obdobia obmedzenia hospodárskej činnosti v oblasti športu z dôvodu pandémie COVID-19. Finančný príspevok poskytovaný v rámci tejto výzvy predstavuje mimoriadnu podporu podľa § 20a) zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 323/2020 Z. z.

Na výzvu je určená suma 8 000 000 EUR z prostriedkov Fondu na podporu športu. Oprávnené obdobie je na účely tejto výzvy vymedzené od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021.

Jeden profesionálny športový klub môže získať dotáciu do výšky 500 000 EUR.

Žiadosti je možné podávať od 23. 8. 2021 do 6. 9. 2021.

 

Spôsob predkladania žiadosti

Žiadateľ je povinný vyplniť a odoslať formulár žiadosti vrátane všetkých povinných príloh prostredníctvom systému fnps.egrant.sk.

Žiadateľ je zároveň povinný predložiť takto vyplnený a odoslaný formulár žiadosti vrátane všetkých povinných príloh v písomnej forme na korešpondenčnú adresu vykonávateľa alebo prostredníctvom elektronickej schránky vykonávateľa.

Žiadateľ predkladá žiadosť vrátane všetkých príloh:

 1.  v listinnej forme na adresu vykonávateľa:
  Žiadateľ odoslanú žiadosť cez systém fnps.egrant.sk vytlačí prostredníctvom „Vytlačiť formulár“ a tú podpíše v súlade so zápisom v obchodnom alebo inom obdobnom registri preukazujúcom spôsobom konania za žiadateľa. Uzavretú obálku so žiadosťou a požadovanými prílohami v listinnej forme je potrebné označiť „Žiadosť o poskytnutie príspevku – COVID – šport – NEOTVÁRAŤ“ a doručiť na adresu vykonávateľa;
  Slovenská inovačná a energetická agentúra
  Sekcia inovácií
  Bajkalská 27
  827 99 Bratislavaalebo
 2. v elektronickej forme prostredníctvom webového portálu www.slovensko.sk do elektronickej schránky vykonávateľa. Žiadateľ odoslanú žiadosť cez fnps.egrant.sk uloží do svojho počítača. Podpísanú žiadosť kvalifikovaným elektronickým podpisom osoby oprávnenej konať za žiadateľa zasiela žiadateľ spolu s povinnými prílohami do elektronickej schránky vykonávateľa.

 

Podrobnejšie informácie

Výzva s presnými podmienkami podpory je zverejnená webovom sídle Fondu na podporu športu: https://www.fondnapodporusportu.sk/moznosti-podpory/zmiernovanie-dopadov-pandemie-covid-19?tab=aktualne-vyzvy

Akékoľvek otázky týkajúce sa výzvy na predkladanie žiadostí o  poskytnutie príspevku na zmierňovanie dopadov pandémie ochorenia COVID-19 na profesionálny šport môžete klásť e-mailom na profikluby@fnps.sk.

O podmienkach aktuálnej výzvy sa môžu žiadatelia informovať u vykonávateľa  prostredníctvom e-mailu: sport@siea.gov.sk.