O projekte Odborne o energii

Operačný program:
OP Kvalita životného prostredia
Prioritná os:
4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita:
4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy
Špecifický cieľ:
4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území
Riadiaci orgán:
Ministerstvo životného prostredia SR
Kód projektu (ITMS):
310041T629
Trvanie projektu:
jún 2018 – november 2023
Nenávratný príspevok:
8 206 162,33 €
Spolufinancovanie:
Európsky fond regionálneho rozvoja.

Cieľ projektu:
Cieľom projektu je zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie informovanosti špecialistov a zamestnancov verejného sektora v oblasti prípravy a realizácie nízkouhlíkových opatrení.