Energetické analýzy zabezpečované SIEA

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vykonáva nasledujúce analýzy:

  • overovanie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, na základe zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike a vyhlášky č. 328/2005 Z.z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov,
  • koncepcie miest a obcí podľazákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v súlade s dlhodobou koncepciou energetickej politiky Slovenskej republiky a v rozsahu metodického usmernenia ministerstva hospodárstva SR č. 952/2005-200,

Do roku 2014 SIEA vykonávala energetické audity podľa metodiky uvedenej vo vyhláške MH SR č. 429/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri výkone energetického auditu, obsah písomnej správy a súbor údajov na monitorovanie efektívnosti pri používaní energie.