Inovujme.sk

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky www.inovujme.sk má za cieľ pomáhať podnikateľom pri hľadaní inovatívnych riešení a zvyšovať povedomie o význame inovácií. Jednotlivé aktivity projektu informujú podnikateľov, zamestnancov podnikov, študentov stredných a vysokých škôl a širokú verejnosť o význame inovácií v každodennom živote a pomáhajú im inovácie vytvárať.

 

Národný projekt inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. Pomoc je poskytovaná na základe Schémy na podporu zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov a klastrov v znení dodatku č. 4.

 

Podnikatelia

Národný projekt inovujme.sk pomáha firmám inovovať svoje podnikanie. K dispozícii sú im konzultanti v regionálnych konzultačných centrách v piatich mestách Slovenska – v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach.

Základné individuálne poradenstvo – inovačný workshop

Školenie pre podniky, ktoré sú na trhu viac než 18 mesiacov, prinesie majiteľom a zamestnancom nové nápady pre svoju podnikateľskú činnosť. Prostredníctvom 4- alebo 8- hodinového vzdelávacieho programu sa dozvedia, ako myslieť pozitívne, ako byť kreatívny a ako využiť svoje nové nápady pre progres v podnikaní.

Rozšírené individuálne poradenstvo

Mnoho slovenských podnikateľov chce zavádzať inovácie, avšak v inovačnom procese narazia na prekážky, ktoré z finančných alebo personálnych dôvodov nevedia prekonať. Národný projekt bude ponúkať podporu využiteľnú v úspešnom a efektívnom zavádzaní inovácií v rôznych oblastiach podnikania. Podpora formou rozšíreného individuálneho poradenstva bude tiež plne hradená projektom.

 

Školy a verejnosť

Aktivity inšpirujúce novú generáciu inovátorov aj na stredných a vysokých školách SIEA v rámci národného projektu inovujme.sk zabezpečuje bezplatne po celom Slovensku.

Inovačné workshopy

Vzdelávací 5-hodinový program je určený pre žiakov posledných dvoch ročníkov stredných škôl a študentov vysokých škôl. Workshop je zložený z teoretickej časti, testu, hry, rozhovorov a záverečnej prezentácie. Študenti sa na ňom naučia myslieť kriticky, osvedčia si techniku kreatívneho myslenia, naučia sa, ako prísť na nový nápad a ako z neho vytvoriť podnikateľský zámer. Na workshopoch projekt spolupracuje s firmami, zástupcami miest a umelcami.

Hlavným cieľom workshopov je nielen to, aby žiak mal vedomosti o inováciách, kreativite a rôznych technikách, ale hlavne to, aby mal skúsenosť s inovačným procesom priamo v reálnom prostredí. V ideálnom prípade môže byť inovatívne riešenie, ktoré vyšlo priamo od žiakov, zavedené na ich škole alebo vo firme, pre ktorú študenti vypracovávajú riešenie zadaného problému.

Súťaže

Národné súťaže, sociálne hackathony podporujú kreatívne myslenie účastníkov. Tému súťaže určí hosť – podnikateľ, vedec, alebo iný odborník z praxe. Po vyhlásení zadania tímy hľadajú riešenia pre spoločenský problém, napríklad slabá finančná gramotnosť, plytvanie jedlom či šírenie nepravdivých správ – hoaxov.

Publikácie

V rámci projektu SIEA pripravila preklady zahraničných publikácií. Doposiaľ boli vydané tri preklady svetových bestsellerov z oblasti inovácií, podnikania, kreativity či sebarozvoja. Ide o knihy Zmýšľanie inovátora od Georgea Courosa, Digitálna disrupcia od kolektívu autorov Kurt Matzler, Franz Bailom, Stephan Friedrich von den Eichen a Markus Anschober, treťou publikáciou je Technológia vs. Humanita od svetoznámeho futurológa Gerda Leonharda. Knihy sú bezplatne k dispozícii v konzultačných centrách projektu a na podujatiach, ktoré projekt organizuje alebo spoluorganizuje.

Podujatia

Inovačnú osvetu národný projekt šíri na odborných konferenciách, seminároch, prednáškach, workshopoch či prostredníctvom online vzdelávacích aktivít. Všetci záujemcovia o poradenstvo v oblasti inovácií nájdu zástupcov projektu v prezentačných stánkoch na výstavách, veľtrhoch a festivaloch po celom Slovensku.

Analýzy a prognózy

Dôležitou oblasťou národného projektu inovujme.sk je aj zisťovanie aktuálneho stavu inovácií a podnikateľského prostredia na Slovensku. Analytické a prognostické materiály, štúdie a publikácie sú dostupné pre tvorcov politík v oblasti inovácií a pre širokú verejnosť. Materiály pripravuje analytický tím projektu v súlade s prioritami definovanými v dokumente Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3) pre vybrané sektory národného hospodárstva.

Hlavnými aktivitami analytického tímu v podnikateľskom prostredí sú:

  • kvantitatívne a kvalitatívne prieskumy,
  • hodnotenie inovačnej výkonnosti ekonomiky SR,
  • ekonometrická analýza súčasného stavu a prognostika budúceho vývoja,
  • certifikácia klastrových organizácií,
  • tvorba odborných publikácií, informačných materiálov a odporúčaní pre decíznu sféru SR.

Okrem hodnotenia podnikateľského prostredia analytický tím sleduje vplyv ostatných aktivít projektu a aktuálne povedomie o inováciách medzi študentmi stredných a vysokých škôl prostredníctvom špecifických dotazníkových prieskumov.