Projekty IPCEI

Ambiciózne zámery v oblasti výskumu, vývoj, inovácií, životného prostredia, energetiky alebo dopravy, ktoré majú zásadný dopad na ekonomický rast, udržateľný rozvoj a prispievajú k plneniu cieľov EÚ, sa môžu uchádzať o podporu pre dôležité projekty spoločného európskeho záujmu – IPCEI.

2021

Výzva pre projekty IPCEI so zameraním na oblasť mikroelektroniky bola vyhlásená 26. 2. 2021. Slovenská inovačná a energetická agentúra a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky zorganizovali dňa 16. 3. 2021 online workshop, na ktorom boli vysvetlené podstatné informácie o možnostiach zapojenia sa do predmetnej výzvy. Zámery projektov v rámci aktuálnej výzvy bolo možné predkladať do 21. januára 2021. Do výzvy sa prihlásilo 9 projektov. Odborníci odporučili 5 z nich na posúdenie Európskej komisii.

Zameranie IPCEI v oblasti mikroelektroniky

Môže ísť o projekty v oblasti digitalizácie pokrývajúce spracovávanie dát, komunikáciu, multifunkčnú integráciu alebo „zelené“  projekty, ako je nízkoenergetický computing, výkonová elektronika pre batérie/elektromobilitu a udržateľná – recyklovateľná a biologicky odbúrateľná elektronika.

 

2020

Výzva pre projekty IPCEI so zameraním na oblasť vodíka bola vyhlásená 23. 11. 2020. Slovenská inovačná a energetická agentúra a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky zorganizovali dňa 26. 11. 2020 online workshop, na ktorom boli vysvetlené podstatné informácie o možnostiach zapojenia sa do predmetnej výzvy. Zámery projektov v rámci aktuálnej výzvy bolo možné predkladať do 23. 3. 2021. Do výzvy sa prihlásilo 32 projektov. Odborníci odporučili 15 z nich na posúdenie Európskej komisii.

Zameranie IPCEI v oblasti vodíka

Pripravovaný IPCEI v oblasti vodíka bude zahŕňať veľký počet projektov v nasledovných oblastiach, významných z pohľadu implementácie vodíkových technológií:

  • Výroba čistého vodíka – výroba zeleného vodíka z obnoviteľných zdrojov energie s využitím elektrolýzy;
  • Preprava a distribúcia vodíka – preprava vodíka cestnou dopravou (kamióny), železničnou dopravou (cisternové vozne), lodnou dopravou a potrubnou dopravou v rôznych formách (skvapalnený vodík, vodík pod tlakom, LOHC – kvapalné organické nosiče vodíka, čo sú organické zlúčeniny slúžiace ako skladovacie médiá pre vodík, NH3 – pozn. amoniak, atď.);
  • Vodíkové aplikácie v sektore dopravy – odvetvia dopravy využívajúce palivové články v nákladných vozidlách (HDV), autobusoch, vlakoch, člnoch, námorných lodiach, atď., vrátane vodíkových čerpacích staníc (HRS) pri cestách, prístavoch a autobusových depách;
  • Vodíkové aplikácie v priemysle – priemyselné využitie zeleného vodíka a zmesí vodíka so zemným plynom, ako napr. výroba ocele, hnojív, cementu, výroba tepla pre rôzne odvetvia priemyselnej výroby, využitie v rafinériách a v chemickom priemysle;
  • Vodíkové aplikácie v energetickom sektore – využitie v energetických odvetviach na dočasné a sezónne uskladnenie energie, spätné využívanie uskladnenej energie, výrobu elektriny z vodíka;
  • Vodíkové aplikácie v oblasti bývania – využitie v sektore bývania pri zásobovaní teplom a elektrinou pri použití technológie kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) a ako náhrada zemného plynu vo vybraných prípadoch;
  • Vodíkové komponenty – využitie zamerané na konečného používateľa, ako napr. maloobchodné reťazce  uplatňujúce prvky zelenej logistiky, spoločnosti zabezpečujúce prepravu osôb usilujúce sa o splnenie zákazníckych požiadaviek na ekologické cestovanie, a pod.

Mnohé z uvedených technológií sú už na trhu známe. Avšak ich uplatnenie v praxi zatiaľ nie je ekonomicky životaschopné, pretože vzájomný vzťah medzi ponukou a dopytom bráni poklesu cien vodíka na požadovanú úroveň, umožňujúcu aplikáciu týchto technológií vo veľkom rozsahu. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutná počiatočná podpora a masívne investície do výroby zeleného vodíka.

Koordinátori vyhlasovania IPCEI v oblasti vodíka

Na európskej úrovni vyhlasovanie IPCEI v oblasti vodíka koordinujú Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP (DG GROW) a asociácia Hydrogen Europe so sídlom v Bruseli, ktorá združuje viac ako 120 podnikov, 70 výskumných inštitúcií a 17 národných asociácií v oblasti vodka a vodíkových technológií.

Webová stránka asociácie Hydrogen Europe:

https://hydrogeneurope.eu/