Energetické audity verejných budov

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra v rokoch 2013 až 2015 realizovala projekt Podpora nástrojov na zavádzanie a optimalizáciu opatrení v oblasti energetickej efektívnosti verejných budov, v rámci ktorého bolo do septembra 2015 spracovaných 250 energetických auditov verejných budov.

Informácie o možných úsporách energie verejných budov

Informácie o možných úsporách energie v konkrétnych budovách boli poskytnuté prevádzkovateľom verejných budov, ktorí plánujú realizáciu investičných projektov na zníženie spotreby energie pri prevádzke budov alebo plánujú na tento účel využiť poskytovanie energetických služieb. Subjekt verejnej správy sa mohol rozhodnúť, ktoré z navrhnutých opatrení bude realizovať prioritne a akým spôsobom zabezpečí ich financovanie, či prostredníctvom poskytovateľ energetických služieb alebo využitím prostriedkov z finančných mechanizmov.

Poskytnutím energetického auditu budovy majú subjekty verejnej správy k dispozícii komplexný dokument s návrhom opatrení zameraných najmä na:

  • zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií (zatepľovanie, výmena okien a pod.),
  • modernizáciu vykurovacích a klimatizačných systémov,
  • systémov prípravy teplej vody,
  • modernizáciu osvetlenia,
  • inštaláciu systémov merania a riadenia,
  • inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Odporúčania pre ostatné budovy

Zovšeobecnené opatrenia na úsporu energie vo verejných budovách môžu byť využité na plánovanie zlepšenia energetickej efektívnosti priamo pre konkrétne verejné budovy, alebo v rámci regionálnych a lokálnych akčných plánov udržateľnej energetiky a rozvoja energetických služieb, ako aj na zavádzanie systémov energetického alebo environmentálneho manažérstva.

Stanovenie potenciálu úspor energie  vo verejných budovách

V rámci projektu bola zároveň vypracovaná aj analýza potenciálu úspor energie vo verejnom sektore so zameraním na verejné budovy, v ktorej SIEA vyhodnotila potenciál úspor energie s cieľom navrhnúť, ktoré opatrenia na úsporu energie bude potrebné realizovať z verejných financií a ktoré bude možné zabezpečiť prostredníctvom energetických služieb. Analýza potenciálu úspor energie vo verejných budovách sa využijla najmä pri prvej aktualizácii dlhodobej stratégie na usmernenie investícií do obnovy vnútroštátneho fondu obytných aj komerčných budov a to verejných aj súkromných v zmysle smernice o energetickej efektívnosti, ktorá má byť Európskej komisii predložená v roku 2017 ako súčasť národného akčného plánu energetickej efektívnosti.