Podmienky skúšok odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike

Uchádzač o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti doručí poštou alebo osobne na Odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) v Banskej Bystrici najmenej sedem dní pred určeným termínom skúšky:

1. písomnú žiadosť o vykonanie skúšky

2. doklad o ukončení požadovaného vzdelania

3. doklad o požadovanej praxi

Adresa pre doručenie:

Slovenská inovačná a energetická agentúra

odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania

Švermova 43

974 04 Banská Bystrica

 

Kontakt: +421 908 735 674,  e-mail: olmv@siea.gov.sk

Vzhľadom na obmedzené kapacitné možnosti bude uchádzač o vykonanie skúšky na skúšku pozvaný elektronickou formou aspoň 5 dní pred termínom konania skúšky. Uchádzač, ktorý z kapacitných dôvodov nebude pozvaný v požadovanom termíne bude zaradený na najbližší možný termín konania skúšky odbornej spôsobilosti.

Na skúšku sa uchádzači môžu pripravovať samostatne alebo môžu využiť ponuku firiem organizujúcich školenia. V tomto prípade je to Združenie priemyselných odberateľov energie (www.energyconsumers.net). Účasť na školení nie je povinná.

Priebeh skúšky odbornej spôsobilosti

Skúška pozostáva z písomného testu a ústnej časti, ktoré sa vykonajú spravidla v jeden deň.

Rozsah písomného testu je 30 otázok. Písomný test trvá najviac 45 minút. Písomný test vyhodnocuje a výsledok hodnotenia zapíše do zápisnice člen skúšobnej komisie, ktorého určí predseda skúšobnej komisie. Uchádzač je hodnotený výsledkom

a) „vyhovel“, ak v písomnom teste dosiahol 70 % a viac správnych odpovedí,

b) „nevyhovel“, ak v písomnom teste dosiahol menej ako 70 % správnych odpovedí.

Po vyhodnotení písomného testu predseda skúšobnej komisie uchádzačovi oznámi výsledok ústne.

Po úspešnom vykonaní písomného testu uchádzač vykoná ústnu časť skúšky pred skúšobnou komisiou, ktorá pozostáva z odpovede na tri vyžrebované otázky. Ústna časť skúšky trvá najviac 30 minút a koná sa za účasti nadpolovičnej väčšiny členov skúšobnej komisie. Každý prítomný člen skúšobnej komisie vyhodnotí uchádzača výsledkom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Uchádzač úspešne vykonal skúšku, ak bol väčšinou prítomných členov skúšobnej komisie hodnotený výsledkom „vyhovel“. V prípade rovnosti hlasov sa hlas predsedu skúšobnej komisie považuje za rozhodujúci. Predseda skúšobnej komisie zapíše výsledok hodnotenia do zápisnice a oznámi ho uchádzačovi. Zápisnica slúži ako podklad na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Ak uchádzač úspešne vykonal skúšku odbornej spôsobilosti, zašle mu predseda skúšobnej komisie osvedčenie o odbornej spôsobilosti do 15 dní odo dňa vykonania skúšky.

Okruhy skúšobných otázok

výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny

  • Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacie predpisy,
  • Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší,
  • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacie predpisy.

výroba elektriny z jadrového paliva

  • zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov) v znení neskorších predpisov a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy

Požiadavky na vzdelanie a odbornú prax podľa § 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov:

Ukončené vzdelanie
Odborná prax
v energetike
[roky]
stredné odborné vzdelanie technického zamerania
7
úplné stredné odborné vzdelanie technického zamerania alebo ekonomického zamerania
6
úplné stredné odborné vzdelanie s pomaturitným štúdiom technického zamerania alebo ekonomického zamerania
5
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v technickom študijnom odbore, v ekonomickom študijnom odbore alebo v prírodovednom študijnom odbore so zameraním na matematiku, fyziku alebo chémiu
4
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v technickom študijnom odbore, v ekonomickom študijnom odbore alebo v prírodovednom študijnom odbore so zameraním na matematiku, fyziku alebo chémiu
3