Poskytovanie údajov o energetickej efektívnosti zúčastnenými subjektami, tzv. “dobrovoľné dohody”

 

Údaje o úsporách energie poskytujú subjekty ako priemyselné podniky, združenia a asociácie v priemysle, dodávatelia energie a distribučné spoločnosti, ktoré podpísali dobrovoľnú dohodu s Ministerstvom hospodárstva SR o poskytovaní údajov o dosiahnutých úsporách podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti. Dohoda o úspore energie alebo poskytovaní informácií o úspore vo svojich subjektov ako aj o podporených úsporách u tretích strán, napr. odberateľov či zákazníkov zaväzuje poskytnúť údaje do 31.1. za projekty, ktoré boli zrealizované v predošlom roku.

 

Údaje sa poskytujú vyplnením nasledujúceho formulára:

 

Súbor údajov dobrovoľné dohody

 

Vyplnený formulár zašlite na adresu: priemysel@siea.gov.sk

 

Informácie o dosiahnutých úsporách energie sa vykazujú za roky 2017 a 2018, t. j. úspory, ktoré boli dosiahnuté realizáciou opatrení ukončených v týchto rokoch. V prípade, že údaje za rok 2017 už boli poskytnuté, nevykazujú sa opätovne.

 

Keďže Slovenská republika neaplikovala povinné schémy energetickej efektívnosti podľa čl. 7 smernice 2012/27/EU o energetickej efektívnosti  je dôležité monitorovať úspory energie dosiahnuté alternatívnymi opatreniami, medzi ktoré patria aj dobrovoľné dohody. V prípade, ak sa nebudú dosahovať plánované úspory energie, bude musieť Slovenská republika nezavedenie povinných schém prehodnotiť.


Kontakt pre viac informácií:


priemysel@siea.gov.sk

Ing. Viktor Medzihorský – 048/4714634