femdom-scat.com
femdommania.net

Možnosti posilnenia konkurencieschopnosti priemyselných klastrov na Slovensku

Nové možnosti kooperácie slovenských a českých klastrov, ich certifikácie na národnej úrovni, ako aj spolupráca pri príprave spoločných projektov boli témou stretnutia zástupcov klastrov a špecialistov na klastrovú problematiku, ktoré sa uskutočnilo 6. novembra 2017 v Bratislave.

Podujatie sa konalo v rámci medzinárodného projektu ClusterFY, ktorý je financovaný prostredníctvom Programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Jeho cieľom je podporovať vzájomnú spoluprácu klastrov a ich integráciu do medzinárodných hodnotových reťazcov.

Spolu so zástupcami priemyselných klastrov sa podujatia zúčastnili aj predstavitelia Ministerstva hospodárstva SR a manažéri SIEA podieľajúci sa na národnom projekte inovujme.sk, zameranom na zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky.

Za českú stranu sa na rokovaní zúčastnila klastrová expertka z Univerzity Tomáše Baťu v Zlíne Drahomíra Pavelková, ktorá predstavila český model národnej certifikácie klastrov. Po absolvovaní analýzy sú v Českej republike klastre zaraďované do kategórií nezrelý, rozvinutý a excelentný klaster. Na základe národnej kategorizácia je uplatňovaná diferencovaná podpora zo strany Českej republiky. Klastre v kategórii excelencie získavajú najväčšiu podporu, kým začínajúce klastre len zdroje potrebné na prevádzku.

Významné priemyselné klastre ako sú Košice IT Valley, Národný energetický klaster, Zaict a Slovenský plastikársky klaster prejavili záujem o medzinárodnú certifikáciu prostredníctvom Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy v roku 2018. Súčasne podporili aj myšlienku certifikácie klastrov na národnej úrovni a vzájomnú spoluprácu s českými klastrami.

„Geografická blízkosť, spoločná história, rovnaké alebo príbuzné zameranie klastrov a porovnateľná ekonomická efektívnosť sú dôležitými východiskami pre užšiu spoluprácu slovenských a českých priemyselných klastrov,” uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

Ako pokračovanie spolupráce plánuje SIEA v nasledujúcom roku uskutočniť stretnutie predstaviteľov klastrov za účasti klastrových únií oboch republík.

ClusterFy_stretnutie_stakeholderov_112017.jpg