Prehľad uskutočnených výziev OP KAHR, ktoré administruje SIEA

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery

Podopatrenie 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

 

Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách

Výzva KaHR-111SP-1201

Termín predloženia projektov: 26. apríl 2013

Výzva KaHR-111SP-1101

Termín predloženia projektov: 19. marec 2012

Výzva KaHR-111SP-1001

Termín predloženia projektov: 11. máj 2010

Výzva KaHR-111SP-0902

Termín predloženia projektov: 2. december 2009

Výzva KaHR-111SP-0901

Výzva bola dňa 1. júna 2009 zrušená

Výzva KaHR-111SP-0801

Termín predloženia projektov: 4. júl 2008

Schéma pomoci de minimis na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách

Výzva KaHR-111DM-1301

Termín predloženia projektov: 10. júna 2013

Výzva KaHR-111DM-0901

Termín predloženia projektov: 14. september 2009

Výzva KaHR-111DM-0801

Termín predloženia projektov: 17. október 2008

Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu

Výzva KaHR-111SP/LSKxP-1101

Termín predloženia projektov: 29. február 2012

 

Podopatrenie 1.1.2 Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania

Schéma pomoci de minimis na podporu začínajúcich podnikateľov

DOP2008-SIP001

Termín predloženia projektov: 28. november 2008

 

Podopatrenie 1.1.3 Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách

Schéma pomoci de minimis na podporu medzinárodnej spolupráce

KaHR-113DM-1201

Termín predloženia projektov: 28. máj 2012

KaHR-113DM-0901

Termín predloženia projektov: 24. august 2009

KaHR-113DM-0801

Termín predloženia projektov: 13. jún 2008

Opatrenie 1.2 – Podpora spoločných služieb pre podnikateľov

Podpora budovania hnedých priemyselných parkov – výzva pre verejný sektor

Výzva KaHR-12VS-0901

Termín predloženia projektov: 22. február 2010

Podpora budovania hnedých a zelených priemyselných parkov – výzva pre verejný sektor

Výzva KaHR-12VS-0801

Termín predloženia projektov: 17. október 2008

Opatrenie 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch

Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Výzva KaHR13SP1201

Termín predloženia projektov: 31. január 2013

Výzva KaHR-13SP-1001
Termín predloženia projektov: 26. október 2011

Výzva KaHR-13SP-0801

Termín predloženia projektov: 29. apríl 2009

Schéma pomoci de minimis na podporu inovácií, zavádzania systémov manažérstva kvality, ochrany priemyselných práv a zavádzania technických noriem do výrobnej praxe a služieb

Výzva KaHR-13DM-0901

Termín predloženia projektov: 27. január 2010

Prioritná os 2 – Energetika

Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci

Výzva KaHR-21SP-1301

Termín predloženia projektov: 22. august 2013

Výzva KaHR-21SP-1202

Výzva bola dňa 3.5.2012 zrušená

Výzva KaHR-21SP-1201

Výzva bola dňa 21.3.2012 zrušená

Výzva KaHR-21SP-0901

Termín predloženia projektov: 22. marec 2010

Výzva KaHR-21SP-0801

Termín predloženia projektov: 16. január 2009

Schéma pomoci de minimis na podporu trvalo udržateľného rozvoja

Výzva KaHR-21DM-1402

Termín predloženia projektov: 13. január 2015

Výzva KaHR-21DM-1401

Termín predloženia projektov: 22. september 2014

Výzva KaHR-21DM-1001

Výzva bola dňa 16.7.2010 zrušená

Výzva KaHR-21DM-0901

Termín predloženia projektov: 3. august 2009

Výzva KaHR-21DM-0801

Termín predloženia projektov: 13. jún 2008

Opatrenie 2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Výzva KaHR-22VS-1501

Termín predloženia projektov: 30. september 2015

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce – výzva pre verejný sektor

Výzva KaHR-22VS-1001

Termín predloženia projektov: 28. jún 2010

Podpora budovania a modernizácie verejného osvetlenia pre mestá a obce – výzva pre verejný sektor

Výzva KaHR-22VS-0801

Termín predloženia projektov: 13. február 2009

Prioritná os 3 – Cestovný ruch

Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využítím

Výzva KaHR-31SP-1201

Termín predloženia projektov: 26. apríl 2013

Výzva KaHR-31SP-1101

Termín predloženia projektov: 23. júl 2012

Výzva KaHR-31SP-0801

Termín predloženia projektov: 18. júl 2008

Výzva KaHR-31SP-0802

Termín predloženia projektov: 13. február 2009

Schéma pomoci de minimis na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Výzva KaHR-31DM-1401

Termín predloženia projektov: 11. december 2014

Výzva KaHR-31DM-0902

Termín predloženia projektov: 19. október 2009

Výzva KaHR-31DM-0901

Výzva bola dňa 1. júna 2009 zrušená

Výzva KaHR-31DM-0801

Termín predloženia projektov: 12. september 2008

Výzva pre Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov