Klastrové doobedie v SIEA – nové výzvy pre priemyselné klastre

Aj o tom, aké sú kľúčové oblasti rozvoja európskych klastrov, hovorili 11. mája 2021 predstavitelia slovenských klastrových iniciatív so zástupcami ministerstva hospodárstva, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a Slovak Business Agency.

Nosnou témou ďalšieho z klastrových doobedie v SIEA, ktoré už tradične poskytujú priestor na vzájomnú výmenu informácií a skúseností, boli odporúčania zo správy expertnej pracovnej skupiny pre klastre pri Európskej komisii. Dokument s názvom „European Expert Group on Clusters – Recommendation report“ predstavil riaditeľ sekcie inovácií a medzinárodnej spolupráce SIEA Artur Bobovnický, ktorý je členom expertnej skupiny.

V Európskej únii je podľa správy etablovaných viac ako 3 000 klastrov, ktorých členovia zamestnávajú viac ako 50 miliónov ľudí. Na Slovensku pôsobí 20 klastrov, ktoré boli aktívne zapojené do domácich i zahraničných projektov. Klastrové siete združujú malé a stredné podniky, univerzity, výskumné a vývojové  organizácie, ale aj regionálne a samosprávne štruktúry a pomáhajú pri prepájaní spoločností, najmä MSP a pri zvyšovaní ich inovačného potenciálu, technologického využitia, zručností a internacionalizácie.

„Experti sa zhodli, že klastre sú dôležitými hráčmi pri zvyšovaní inovačného potenciálu regiónov, ktorí pozitívne ovplyvňujú zamestnanosť a významne prispievajú k rastu HDP. Za tri kľúčové oblasti rozvoja európskych klastrových iniciatív označili zelenú a digitálnu transformáciu a posilňovanie ekonomickej odolnosti klastrov,“ zdôraznil A. Bobovnický.

Ďalšou oblasťou záujmu v rámci klastrového dopoludnia bola informácia o prípravách medzinárodného konzorcia ClusterFY na predĺženie projektového zámeru o jeden rok s dôrazom na aktivity klastrov súvisiace s pandémiou COVID-19.

Účastníci stretnutia sa tiež zaoberali aktuálnym plánom medzinárodnej certifikácie klastrov. V roku rok 2021 SIEA plánuje podporiť certifikáciu 13 klastrov, konkrétne 12 bronzových certifikácií a jednu striebornú. V počte aktuálne platných certifikátov spomedzi susedných krajín (V4+ Rakúsko) má pritom Slovensko prvenstvo – má najviac platných medzinárodných certifikátov, ktoré sú udeľované Európskym sekretariátom pre klastrové analýzy. K uvedenému prvenstvu prispel predovšetkým národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky, ktorého cieľom je aj podpora medzinárodnej certifikácie klastrov.

Na podujatí boli prezentované aj dobré príklady praxe realizované v pandemickom období. O svojich aktivitách informovali etablované klastrové organizácie Košice IT Valley, Slovenský plastikársky klaster, Národný energetický klaster a Priemyselný inovačný klaster. Svoje zameranie, ciele a činnosť na stretnutí po prvýkrát prezentovali nové a začínajúce klastre SBIC (SME Booster and Innovationas Cluster), EXPORTERI.SK a združenie INOVATO.

Podrobnejšie informácie o správe expertnej pracovnej skupiny a tiež prezentácie zo stretnutia sú k dispozícii prostredníctvom novej platformy Slovenský klastrový monitor, ktorá je súčasť webového sídla národného projektu inovujme.sk a prioritne slúži na výmenu informácií z európskeho a slovenského klastrového priestoru.