Manažér v plynárenstve

Všeobecne záväzné právne predpisy

V článku uvádzame aktuálne platné právne predpisy súvisiace s výkonom činnosti manažéra v plynárenstve. »»

Využitie vodíka v spotrebičoch na zemný plyn pre domácnosť

Významné možnosti pre využitie obnoviteľného vodíka za účelom dekarbonizácie hospodárstva SR uvádzame v nasledujúcom informačnom materiáli. »»

Vybrané aspekty výroby a distribúcie vodíka na Slovensku

Téma výroby vodíka na Slovensku, využitie plynárenskej infraštruktúry pre zásobovanie vodíkom, jeho riziká a výzvy »»