Zoznam osôb oprávnených na vykonávanie kontroly klimatizačných systémov

Podľa § 7 ods. 8 zákona č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a na základe rozhodnutia č. 28/2012 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zverejňuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) zoznam osôb oprávnených takúto kontrolu vykonávať na základe osvedčenia im vydaného.

Zoznam odborne spôsobilých osôb na vykonávanie kontroly klimatizačných systémov