Projekt ClusterFY bol predĺžený, pomôže klastrom aj pri zmierňovaní dopadov pandémie

Medzinárodný projekt ClusterFY, spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, získal možnosť predĺženia aktivít o jeden rok. Partnerské organizácie zo siedmich krajín vrátane Slovenska, ktoré zastupuje Slovenská inovačná a energetická agentúra, majú možnosť participovať na pokračovaní projektu a pomôcť klastrom aj s návrhmi na zmiernenie dopadov pandémie.

 

V súvislosti s nepriaznivou pandemickou situáciou v dôsledku koronavírusu COVID-19 bola činnosť klastrov výrazne limitovaná. Táto skutočnosť sa negatívne odrazila na možnosti realizácie plánovaných aktivít a narušila obchodné a dodávateľské činnosti klastrových organizácií. Na druhej strane uvedená situácia priniesla možnosť zapojiť sa do výzvy na predĺženie projektu s dodatočnými aktivitami, ktorá je odozvou na snahu vyššie uvedených partnerských organizácií predstaviť nové odporúčania pre aktuálne politické nástroje.

 

Príprava opatrení v procese obnovy s cieľom zlepšenia klastrových politík a pomoci klastrom pri postupnom zotavovaní z krízy, spôsobenej pandémiou, sú nosnými témami pre pokračovanie projektu ClusterFY. Partneri projektu na základe výmeny skúseností a získaných znalostí spracujú na národnej úrovni analýzy, ktoré budú podkladom pre návrhy na zlepšenie politických nástrojov – napríklad prostredníctvom výziev reagujúcich na súčasné problémy.

 

K nosným aktivitám pre Slovensko budú patriť nasledujúce úlohy:

  • vyhodnotiť vplyv pandémie na klastre prostredníctvom prieskumu s cieľom zistenia potrieb klastrov v súčasnej situácii a možných návrhov na zmiernenie dopadov,
  • predstaviť a konzultovať výsledky prieskumu na pracovnom stretnutí „stakeholderov“,
  • aktualizovať návrhy k výzve na pomoc klastrom na základe získaných výsledkov a odporúčaní,
  • v rámci príkladov dobrej praxe prezentovať projektovým partnerom skúsenosti z klastrov Košice IT Valley a Slovenskej batériovej aliancie,
  • aktívne sa zúčastňovať na všetkých formátoch spolupráce od medzinárodných workshopov až po študijné cesty vo vybraných regiónoch,.

 

Na medzinárodnom projekte ClusterFY sa okrem Slovenska podieľajú partnerské organizácie z Litvy (MITA), Holandska (SNN), Švédska (Hudiksvalls Kommun), Rumunska, (SMRDA) Španielska (UCLM ), Grécka (CERTH). Na projekte budú za Slovensko naďalej aktívne participovať priemyselné klastre, ako sú  Košice IT Valley, Slovenský plastikársky klaster (SPK), Národný energetický klaster (NEK), Slovenská batériová aliancia (SBaA), Národná vodíková asociácia Slovenska (NVAS), Priemyselný inovačný klaster (IIC), Zaict, AT+R, BITERAP a ďalšie v pozícii „stakeholderov“.