Informačné materiály

Kombinovaná výroba elektriny a tepla – hodnotenie splnenia podmienky vysokej účinnosti

Slovenská inovačná a energetická agentúra vypracovala informačný materiál Kombinovaná výroba elektriny a tepla – hodnotenie splnenia podmienky vysokej účinnosti. »»

Poskytovanie garantovaných energetických služieb v SR v kontexte pravidiel Eurostatu z hľadiska dôsledkov na výšku dlhu verejnej správy

Slovenská inovačná a energetická agentúra vypracovala informačný materiál Poskytovanie garantovaných energetických služieb v SR v kontexte pravidiel Eurostatu z hľadiska dôsledkov na výšku dlhu verejnej správy. K dispozícii sú aj informatívne výpočtové nástroje Posúdenie dôsledkov na výšku dlhu verejnej správy Ročné platby za GES»»

Možnosti financovania projektov v teplárenstve po roku 2020

Aké sú možnosti financovania projektov po roku 2020? Odpovede nájdete v prednáške

Informácia o určovaní ukazovateľov pre výzvu OPKZP-PO4-SC451-2019-60

Napriek mnohým všeobecne zaužívaným technickým postupom je v praxi niekedy potrebné akceptovať špecifické prístupy. Jedným z nich je aj určovanie hodnôt pre ukazovatele projektov, na ktoré sa žiada financovanie z verejných zdrojov. V prípade projektov zameraných na využívanie zariadení na vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla sú vo výzve vyhlásenej 18. decembra 2019 (OPKZP-PO4-SC451-2019-60) určené 4 ukazovatele. Detailnejší popis je uvedený v nasledujúcom texte.»»

Aktualizácia predpisov pre pravidelnú kontrolu vykurovacích a klimatizačných systémov

Informačný materiál sa zaoberá revíziou smernice 2010/31/EÚ v časti kontroly vykurovacích a klimatizačných systémov a zmenou a doplnením zákona č. 314/2012 Z. z. »»

Hodnotenie energetickej náročnosti – energetické audity

Aké sú požiadavky na energetické audity podľa smernice o energetických službách, podľa smernice o energetickej efektívnosti a čo prinesie návrh revízie smernice o energetickej efektívnosti? »»

Rozpočítavanie tepla na vykurovanie a teplú vodu – smernica o energetickej efektívnosti a príklady z vybraných európskych krajín

Uverejňujeme transpozíciu článkov 9a až 9c smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti v slovenských právnych predpisoch z hľadiska merania množstva tepla a teplej úžitkovej vody, diaľkového odpočtu a pravidiel rozpočítavania »»

Vzorová úloha verejného sektora v oblasti energetickej efektívnosti sa má posilniť

Informačný materiál  približuje návrh revízie textu smernice o energetickej efektívnosti kde je zdôraznená úloha verejného sektora v oblasti energetickej efektívnosti. »»

Výpočet množstva tepla vyrobeného z obnoviteľného zdroja energie prostredníctvom tepelných čerpadiel

Dávame do pozornosti metódu uvedenú v prílohe Rozhodnutia Komisie 2013/114/EÚ pre výpočet množstva tepla vyrobeného z obnoviteľného zdroja energie prostredníctvom tepelných čerpadiel »»

Výpočet minimálnej hrúbky izolácie rozvodov tepla a teplej vody v budovách

Vlastník budovy s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 1000 m2 s ústredným teplovodným vykurovaním alebo so spoločnou prípravou teplej vody je povinný podľa zákona č. 321/2014 Z. z. vybaviť rozvody tepla a teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou.  Aká je minimálna hrúbka izolácie? »»

Program Slovensko – financovanie nízkouhlíkových opatrení

Program Slovensko je zameraný na päť cieľov politiky súdržnosti.

Informačný materiál približuje cieľ 2-  Ekologické Slovensko pre budúce generácie »»

Biomasa a jej využitie na Slovensku

Prioritou celosvetovej energetiky je čo najčistejšia výroba využiteľných foriem energie. Aj preto sa do popredia dostávajú obnoviteľné zdroje energie, okrem iných aj biomasa. »»

Stanovenie účinnosti spaľovacieho zariadenia

Stanovenie účinnosti spaľovacieho zariadenia priamou a nepriamou metódou, porovnanie výhod jednotlivých metód, príklady merania účinnosti,… »»

Využitie vodíka v spotrebičoch na zemný plyn pre domácnosť

Významné možnosti pre využitie obnoviteľného vodíka za účelom dekarbonizácie hospodárstva SR uvádzame v nasledujúcom informačnom materiáli. »»

Vybrané aspekty výroby a distribúcie vodíka na Slovensku

Téma výroby vodíka na Slovensku, využitie plynárenskej infraštruktúry pre zásobovanie vodíkom, jeho riziká a výzvy »»

Využívanie vodnej energie

Typy vodných elektrární, výhody a nevýhody využívania vodnej energie na výrobu elektriny, hydroenergetika na Slovensku »»

Energia ukrytá v zemi

Spôsob využitia geotermálnej energie, jej výhody a nevýhody sú spracované v informačnom materiáli »»

Geotermálna energia

Aký je geotermálny potenciál, geotermické danosti a právne predpisy pri využívaní geotermálnej energie na Slovenku prinášame v informačnom materiáli:  »»

Zásada prvoradosti energetickej efektívnosti

Zásada prvoradosti energetickej efektívnosti- EE1st bola na úrovni EÚ uznaná ako hlavná zásada na presadzovanie energetickej efektívnosti, ktorá je jedným z piatich pilierov energetickej únie. Informačný materiál poukazuje na uplatňovanie zásady EE1st vo finančnom sektore, sektore budov a sektore dopravy.  »»

Zaujímavosti o využívaní veternej energie

Zaujímavosti, ktoré ste možno netušili o veternej energii a jej využívaní  »»

Termomechanika 1

Úvod do problematiky termodynamiky- predmet, metóda, základné pojmy »»

Termomechanika 2

Termodynamika pár- základné pojmy, stavové veličiny, tepelné diagramy pár, tepelné cykly »»

Termomechanika 3

Termokinetika- predmet, základné pojmy, prenos tepla vedením, prechod tepla cez stenu z prvého prostredia do druhého, výmenníky tepla »»

REPowerEU- otázky a odpovede

je zameraný na rýchle zníženie našej závislosti od ruských fosílnych palív urýchlením prechodu na čistú energiu a spojením síl s cieľom dosiahnuť odolnejší energetický systém a skutočnú energetickú úniu. Odpovede na otázky čo je REPowerEU a jeho hlavné piliere nájdete v článku »»

REPowerEU- zmeny smerníc

Ako plán REPower ovplyvňuje zmenu smernice (EÚ) 2018/2001 , smernice  2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov, ako aj smernice 2012/27/EÚ približujeme v materiáli »»

Potreby investícií, vodíkový urýchľovač a dosiahnutie biometánových cieľov

Dosiahnutie cieľov REPowerEU znížiť závislosť od ruských fosílnych palív vyžaduje na jednej strane rýchlejšie znižovanie našej závislosti od fosílnych palív a na druhej strane diverzifikáciu dodávok plynu. Obidve snahy zahŕňajú investície do zvýšenia energetickej efektívnosti a zvýšenia podielu obnoviteľných zdrojov energie. Zároveň je potrebné vyriešiť problémové miesta v infraštruktúre, zvýšenie dovozu LNG a dovozu plynu potrubím od neruských dodávateľov a zvýšenie množstva  obnoviteľného vodíka a biometánu. »»

Vodíkové údolia

Dokument približuje čo sú Vodíkové údolia a zdôrazňuje ich význam pre európske regióny v nasledujúcich rokoch. »»

Stratégia EÚ v oblasti slnečnej energie

Ide o jednej z dokumentov, ktoré Európska komisia (Komisia) schválila v rámci plánu REPowerEU, zameraného na  zabezpečenie nezávislosti Európy od ruských fosílnych palív v dostatočnom predstihu pred rokom 2030. Podľa Stratégie bude počas tohto desaťročia v EÚ potrebné nainštalovať fotovoltické zariadenia s výkonom priemerne 45 GW ročne. »»

Nové možnosti výroby vodíka

V oblasti výroby vodíka v súčasnosti dominujú fosílne palivá. Vo svete čoraz hlasnejšie akcentuje potreba dekarbonizácie výroby ocele a iného priemyslu a v budúcnosti môžeme rátať s väčším využívaním vodíka v energetike a doprave. Z toho dôvodu vedci riešia a skúmajú nové  možnosti výroby vodíka. »»

Urýchlenie prechodu na vodík

Európska únia (EÚ) v súčasnosti považuje vodík za jednu z kľúčových súčastí energetickej transformácie ekonomiky pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality EÚ do roku 2050. Jedným z opatrení v rámci pravidiel  REPowerEU  je aj nástroj nazvaný Akcelerátor pre vodík, zameraný na rozvoj integrovanej infraštruktúry, skladovacích priestorov a prístavných kapacít. »»

Energetická exkurzia – obec Mikolajice

Exkurzia určená pre inšpiráciu zástupcov miest a obcí, ktorí chcú zlepšiť lokálne ovzdušie, urýchliť prechod k nízkouhlíkovej energetike či efektívnejšiemu teplárenstvu. »»

Smernica o Energetickej hospodárnosti budov

Kľúčovým cieľom tejto smernice je spustenie a podpora obnovy budov vrátane prechodu na vykurovacie systémy bez emisií nakoľko dekarbonizácia fondu budov Únie si vyžaduje energetickú obnovu vo veľkom rozsahu. Vymedzenie jednotlivých článok smernice nájdete v príspevku »»

Energetické spoločenstvo a komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov

Novelou zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“), ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. 10. 2022, boli do zákona zavedené nové pojmy, a to „energetické spoločenstvo“ a „komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov“.

Definíciu obidvoch pojmov obsahuje nový § 11a. Čo tieto pojmy znamenajú a aký je v nich rozdiel? »»

Referenčné budovy pre regionálne energetické plánovanie

Slovenská inovačná a energetická agentúra vypracovala metodiku, ktorej cieľom je podporiť štandardizované regionálne energetické plánovanie ako predpoklad vzniku systematickej lokálnej alebo regionálnej energetickej politiky na území SR.

Metodika umožní uskutočniť jednotnú regionálnu pasportizáciu budov, kvantifikovať potrebu energie na vykurovanie a prípravu teplej vody vo fonde pasportizovaných budov v konkrétnych klimatických podmienkach a odhadnúť ich potenciál energetických úspor. Nie je určená na posudzovanie splnenia minimálnych požiadaviek konkrétnej jednotlivej budovy ani na posúdenie globálneho ukazovateľa primárnej energie budov, ktoré sa posudzuje pre štandardné klimatické podmienky SR, často výrazne odlišné od skutočných klimatických podmienok. »»

Výrazne nenarušiť- DNSH

Čoraz častejšie sa stretávame s pojmom „výrazne nenarušiť“ (DO NOT SIGNIFICANT HARM- „DNSH“). Tento princíp sa zavádza na základe „NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088“ tzv. „taxonómii“. Nariadením o taxonómii sa stanovujú kritériá na určenie toho, či sa hospodárska činnosť označuje za environmentálne udržateľnú, na účely stanovenia miery environmentálnej udržateľnosti investície. »»

Financovanie obnovy verejných budov – aktuálne

Jedným z dôležitých faktorov zvýšenia úsilia o obnovu verejných budov je prudký nárast cien energie. Prevádzkovatelia preto hľadajú možnosti, ako znížiť náklady za energiu.

Okrem národných zdrojov financovania a európskych zdrojov prostredníctvom štrukturálnych fondov sú aktuálne k dispozícii finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR. »»

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie – potenciál dendromasy

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie je dôležitou súčasťou plnenia cieľov dekarbonizácie do roku 2050. V súčasnosti je takmer nepredstaviteľné, aby sa v roku 2050 uhlíková neutralita dosiahla bez využívania biomasy. S ohľadom na sprievodné negatívne javy pri využívaní biomasy. Dendromasa predstavuje drevnú biomasu, predovšetkým stromov a ich drevných častí. Drevo, ktoré v súčasnosti produkuje lesné hospodárstvo na Slovensku, má prevažne nižšiu kvalitu. Aké sú celoslovenské trendy relevantné pre kvantifikáciu disponibilnej dendromasy na lesnom pôdnom fonde spracovala Slovenská inovačná a energetická agentúra do rozsiahlejšej publikácie.  »»