Informačné materiály

Kombinovaná výroba elektriny a tepla – hodnotenie splnenia podmienky vysokej účinnosti

Slovenská inovačná a energetická agentúra vypracovala informačný materiál Kombinovaná výroba elektriny a tepla – hodnotenie splnenia podmienky vysokej účinnosti. »»

Poskytovanie garantovaných energetických služieb v SR v kontexte pravidiel Eurostatu z hľadiska dôsledkov na výšku dlhu verejnej správy

Slovenská inovačná a energetická agentúra vypracovala informačný materiál Poskytovanie garantovaných energetických služieb v SR v kontexte pravidiel Eurostatu z hľadiska dôsledkov na výšku dlhu verejnej správy. K dispozícii sú aj informatívne výpočtové nástroje Posúdenie dôsledkov na výšku dlhu verejnej správy Ročné platby za GES»»

Možnosti financovania projektov v teplárenstve po roku 2020

Aké sú možnosti financovania projektov po roku 2020? Odpovede nájdete v prednáške

Informácia o určovaní ukazovateľov pre výzvu OPKZP-PO4-SC451-2019-60

Napriek mnohým všeobecne zaužívaným technickým postupom je v praxi niekedy potrebné akceptovať špecifické prístupy. Jedným z nich je aj určovanie hodnôt pre ukazovatele projektov, na ktoré sa žiada financovanie z verejných zdrojov. V prípade projektov zameraných na využívanie zariadení na vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla sú vo výzve vyhlásenej 18. decembra 2019 (OPKZP-PO4-SC451-2019-60) určené 4 ukazovatele. Detailnejší popis je uvedený v nasledujúcom texte.»»

Aktualizácia predpisov pre pravidelnú kontrolu vykurovacích a klimatizačných systémov

Informačný materiál sa zaoberá revíziou smernice 2010/31/EÚ v časti kontroly vykurovacích a klimatizačných systémov a zmenou a doplnením zákona č. 314/2012 Z. z. »»

Hodnotenie energetickej náročnosti – energetické audity

Aké sú požiadavky na energetické audity podľa smernice o energetických službách, podľa smernice o energetickej efektívnosti a čo prinesie návrh revízie smernice o energetickej efektívnosti? »»

Rozpočítavanie tepla na vykurovanie a teplú vodu – smernica o energetickej efektívnosti a príklady z vybraných európskych krajín

Uverejňujeme transpozíciu článkov 9a až 9c smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti v slovenských právnych predpisoch z hľadiska merania množstva tepla a teplej úžitkovej vody, diaľkového odpočtu a pravidiel rozpočítavania »»

Vzorová úloha verejného sektora v oblasti energetickej efektívnosti sa má posilniť

Informačný materiál  približuje návrh revízie textu smernice o energetickej efektívnosti kde je zdôraznená úloha verejného sektora v oblasti energetickej efektívnosti. »»

Výpočet množstva tepla vyrobeného z obnoviteľného zdroja energie prostredníctvom tepelných čerpadiel

Dávame do pozornosti metódu uvedenú v prílohe Rozhodnutia Komisie 2013/114/EÚ pre výpočet množstva tepla vyrobeného z obnoviteľného zdroja energie prostredníctvom tepelných čerpadiel »»

Výpočet minimálnej hrúbky izolácie rozvodov tepla a teplej vody v budovách

Vlastník budovy s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 1000 m2 s ústredným teplovodným vykurovaním alebo so spoločnou prípravou teplej vody je povinný podľa zákona č. 321/2014 Z. z. vybaviť rozvody tepla a teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou.  Aká je minimálna hrúbka izolácie? »»

Program Slovensko – financovanie nízkouhlíkových opatrení

Program Slovensko je zameraný na päť cieľov politiky súdržnosti.

Informačný materiál približuje cieľ 2-  Ekologické Slovensko pre budúce generácie »»

Biomasa a jej využitie na Slovensku

Prioritou celosvetovej energetiky je čo najčistejšia výroba využiteľných foriem energie. Aj preto sa do popredia dostávajú obnoviteľné zdroje energie, okrem iných aj biomasa. »»

Stanovenie účinnosti spaľovacieho zariadenia

Stanovenie účinnosti spaľovacieho zariadenia priamou a nepriamou metódou, porovnanie výhod jednotlivých metód, príklady merania účinnosti,… »»

Využitie vodíka v spotrebičoch na zemný plyn pre domácnosť

Významné možnosti pre využitie obnoviteľného vodíka za účelom dekarbonizácie hospodárstva SR uvádzame v nasledujúcom informačnom materiáli. »»

Vybrané aspekty výroby a distribúcie vodíka na Slovensku

Téma výroby vodíka na Slovensku, využitie plynárenskej infraštruktúry pre zásobovanie vodíkom, jeho riziká a výzvy »»

Využívanie vodnej energie

Typy vodných elektrární, výhody a nevýhody využívania vodnej energie na výrobu elektriny, hydroenergetika na Slovensku »»

Energia ukrytá v zemi

Spôsob využitia geotermálnej energie, jej výhody a nevýhody sú spracované v informačnom materiáli »»

Geotermálna energia

Aký je geotermálny potenciál, geotermické danosti a právne predpisy pri využívaní geotermálnej energie na Slovenku prinášame v informačnom materiáli:  »»

Zásada prvoradosti energetickej efektívnosti

Zásada prvoradosti energetickej efektívnosti- EE1st bola na úrovni EÚ uznaná ako hlavná zásada na presadzovanie energetickej efektívnosti, ktorá je jedným z piatich pilierov energetickej únie. Informačný materiál poukazuje na uplatňovanie zásady EE1st vo finančnom sektore, sektore budov a sektore dopravy.  »»

Zaujímavosti o využívaní veternej energie

Zaujímavosti, ktoré ste možno netušili o veternej energii a jej využívaní  »»

Termomechanika 1

Úvod do problematiky termodynamiky- predmet, metóda, základné pojmy »»

Termomechanika 2

Termodynamika pár- základné pojmy, stavové veličiny, tepelné diagramy pár, tepelné cykly »»

Termomechanika 3

Termokinetika- predmet, základné pojmy, prenos tepla vedením, prechod tepla cez stenu z prvého prostredia do druhého, výmenníky tepla »»