Podpora budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc v roku 2020

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky zverejnilo 31. júla 2020 podmienky Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc.  

 

Cieľom pomoci, poskytovanej podľa tejto výzvy, je podpora rozvoja elektromobility v Slovenskej republike formou rozvoja nabíjacej infraštruktúry.

 

Zameranie: výstavba, prestavba a rekonštrukcia verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc.

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 2. 9. 2020

Dátum uzavretia: 30. 11. 2020

Oprávnení žiadatelia:

a)       obec, VÚC a nimi zriadené organizácie;

b)      právnická osoba – podnikateľský subjekt.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov štátneho rozpočtu vyčlenených na výzvu je 650  000 EUR.

Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu: obce, VÚC a nimi zriadené organizácie môžu získať dotáciu vo výške 95 % sumy potrebnej na svoj projekt. Podnikatelia môžu získať dotáciu vo výške 50 %.

 

Výška dotácie:

Minimálne 2 500 EUR, v závislosti od projektu môže samospráva získať maximálnu dotáciu 18 000 EUR a podnikatelia po 9 000 EUR na maximálne 4 rôzne lokality.

 

Predloženie žiadosti:

Žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie dotácie spolu so všetkými prílohami vykonávateľovi v listinnej alebo elektronickej forme v zmysle podmienok definovaných v tejto výzve (bod 4.3 Listinná forma predloženia žiadosti a bod 4.4. Elektronická forma predloženia žiadosti).

 

Poskytovateľ:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava 212

Tel. ústredňa: 02/48 54 11 11

Webové sídlo: www.mhsr.sk

 

Vykonávateľ:

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27

827 99 Bratislava

Tel: číslo: 0908 988 629

E-mail: stanice@siea.gov.sk

Webové sídlo: www.siea.sk

 

Dokumenty výzvy:

Výzva č.11378-2020-4210-52028 (fulltext)

Výzva č.11378-2020-4210-52028 (sken)

Príloha č. 1 Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie

Príloha č. 2 Podmienky poskytnutia dotácie

Príloha č. 3 Kritéria pre hodnotenie a výber projektov

Príloha č. 4 Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie

Schéma DM-06-2019 v znení dodatku

Zákon č. 71 2013 Z. z.

Štatút komisie

Poskytnutie informácií dotknutej osobe

Všetky dokumenty výzvy na stiahnutie (zip)

 

Samotná výzva vrátane relevantných dokumentov k výzve sú zverejnené aj na webovom sídle ministerstva v časti Ministerstvo-Dotácie-Dotácie v roku 2020.