Odborná spôsobilosť na podnikanie v tepelnej energetike

Skúšky odbornej spôsobilosti na podnikanie v tepelnej energetike zabezpečuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v súlade so zákonom č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. (Uvedené skúšky nesúvisia s pravidelnou kontrolou kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov podľa zákona č. 314/2012 Z. z.)

Vykonávanie činnosti je podmienené úspešným absolvovaním skúšky a získaním povolenia na podnikanie. Povolenie vydáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Záujem o vykonanie skúšky môžete prejaviť zaslaním vyplneneného formulára žiadosti na adresu olmv@siea.gov.sk.

Platnosť osvedčení vydaných pred 1.6.2010 je 5 rokov a po uplynutí platnosti osvedčenia je potrebné, aby jeho držiteľ opakovane absolvoval novú skúšku odbornej spôsobilosti. Pre držiteľov osvedčení vydaných po tomto termíne platí povinnosť zúčastniť sa raz za 5 rokov aktualizačnej odbornej prípravy.

Najmenej sedem dní pred určeným termínom konania skúšky však musíte doručiť podpísaný originál žiadosti o vykonanie skúšky vrátane príloh na adresu:

Odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Rudlovská cesta 53

974 28 Banská Bystrica

 

Aktuálny termín konania:

10. september 2020

Staršie termíny konania:

14. máj 2020 – termín bol zrušený

30. 5. 2019

26. 4. 2018

9. 11. 2017

10. 11. 2016

21. 5. 2015

19. 6. 2014

23. 5. 2013

29. 11. 2012

26. 4. 2012

6. 10. 2011

25. 11. 2010

23. 9. 2010

25. 9. 2009

30. 1. 2009