Podpora rozvoja regionálnej a lokálnej energetiky

Hlavným cieľom národného projektu Kapacity pre regióny, ktorý SIEA pripravuje, je vytvoriť vhodné podmienky pre vznik a fungovanie dlhodobých odborných energetických kapacít, ktoré pomôžu zvýšiť energetickú sebestačnosť regiónov. SIEA v spolupráci so samosprávnymi krajmi v regiónoch Slovenska vybuduje  sieť 23 regionálnych centier udržateľnej energetiky a sieť 8 krajských energetických centier SIEA. Vznik a prevádzka centier budú financované z Programu Slovensko. Tým sa položia základy pre rozvoj kvalitnej a systematickej regionálnej energetickej a klimatickej politiky.

 

Energetická kríza a extrémne prejavy počasia v každom kúte sveta nám pripomínajú, že tempo zmeny klímy, ktoré urýchľuje fosílna energetika a energetická nadspotreba, čoraz očividnejšie ohrozuje nielen budúcnosť ľudskej spoločnosti na globálnej úrovni, ale destabilizuje aj ekonomiky našich regiónov a schopnosť samospráv garantovať podmienky pre perspektívny a dôstojný život nás a našich potomkov.

V regiónoch Slovenska sa doteraz neuplatňovala žiadna systematická energetická politika. Vývoj regionálnej energetiky bol a dodnes je viac-menej živelný. Vysoká – často zbytočná – energetická potreba aj spotreba, ktorú regióny a samosprávy kryjú takmer úplne dovozom palív a energie, v praxi znamená mohutnú a nepretržitú drenáž peňazí z regiónov. Čím viac peňazí z územia takto odteká, tým rýchlejšie rastie závislosť regiónov od dotácií a externých zdrojov. A tým ťažšie sa napĺňa aj ich základné poslanie – vytvárať stabilné, bezpečné a výživné prostredie pre dobrý život ich obyvateľov. Tento stav sa nemôže zmeniť spontánne.

Nutným predpokladom k obratu sú kvalitné, dobre koordinované a primerane vybavené odborné kapacity vo všetkých regiónoch Slovenska, ktoré by boli schopné zásadne zvýšiť mieru ich sebestačnosti. K tomu je nevyhnutná moderná dátová analytika a dobre nastavený systém strategického plánovania dekarbonizácie a rozvoja udržateľnej regionálnej energetiky.

Práve vznik takého systému a mobilizácia odborného potenciálu smerom k energetickej sebestačnosti regiónov, rešpektu k limitom prírodného prostredia aj potrebám zraniteľných sociálnych skupín a k uhlíkovej neutralite v horizonte troch dekád je hlavnou ambíciou národného projektu Kapacity pre regióny.

V rámci projektu vznikne v spolupráci so samosprávnymi krajmi v regiónoch Slovenska sieť 23 regionálnych centier udržateľnej energetiky (RCUE). Ich prvou úlohou bude zozbierať hodnoverné fakty a na základe ich dôslednej analýzy pripraviť strategické plány rozvoja udržateľnej energetiky a dekarbonizačné trajektórie šité na miestne pomery. A potom začnú regiónom pomáhať ich realizovať a pravidelne aktualizovať, až do naplnenia stanovených cieľov.

Aby RCUE vo všetkých regiónoch postupovali jednotne, mali vždy k dispozícii spoľahlivú odbornú podporu, mohli využívať spoločný informačný systémom a navzájom pružne komunikovali, sa postará sieť 8 krajských energetických centier SIEA (KEC SIEA). Tie sa stanú kompetentným poradným orgánom pre tvorbu energetickej a klimatickej politiky. Na základe zistení RCUE budú KEC SIEA podávať podnety a odporúčania štátnej správe s cieľom programovať verejné podporné programy tak, aby brali do úvahy regionálne potreby a špecifiká.

Ak vnímate spoločenský význam tejto rodiacej sa infraštruktúry pre strategické plánovanie udržateľnej regionálnej energetiky a máte v tejto širokej problematike čo ponúknuť svojmu regiónu, dajte nám o sebe vedieť!

 

Mapa plánovaných území pôsobnosti budúcich regionálnych centier udržateľnej energetiky (RCUE)

 

Podrobnejšie informácie

Viac o RCUE

Viac o KEC SIEA

Nová infraštruktúra pre energetické plánovanie – systém spolupráce KES SIEA a RCUE, (76,8kb, png)

Prezentácia Národný projekt Kapacity pre regióny: Ako zvládnuť dekarbonizáciu a zvýšiť energetickú sebestačnosť a videozáznam z konferencie Budúcnosť regionálnej energetiky

 

Kontakt:

Juraj Zamkovský
Koordinátor prípravy národného projektu Kapacity pre regióny

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Regionálne pracovisko Banská Bystrica
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica

Tel.: +421 918 911 903
E-mail: juraj.zamkovsky@siea.gov.sk

 

Regionálne centrá udržateľnej energetiky (RCUE)

Regionálne centrá udržateľnej energetiky (RCUE), ktoré vzniknú v rámci pripravovaného národného projektu Kapacity pre regióny,  predstavujú nové odborné kapacity samospráv a regiónov. Budú pôsobiť vo vymedzených regiónoch rešpektujúcich hranice strategicko-plánovacích regiónov a území mestského rozvoja, respektíve okresov. Administratívne budú zastrešené samosprávnymi krajmi. V siedmich krajoch vzniknú od septembra 2024 po tri RCUE, v Bratislavskom kraji budú vytvorené dve centrá.

Hlavným poslaním RCUE bude plánovať a koordinovať dekarbonizáciu regiónov a usmerňovať rozvoj regionálnej energetiky tak, aby sa posilňovala miera ich sebestačnosti. Ich primárnou cieľovou skupinou budú samosprávy, ale aj ďalší regionálni aktéri, ktorí ovplyvňujú energetickú a emisnú bilanciu v území ich pôsobnosti.

RCUE budú zodpovedné za regionálny zber, spracovanie a aktualizáciu údajov v rôznych sektoroch a odvetviach. Spočiatku sa sústredia najmä na energetickú (s)potrebu a potenciál úspor v budovách, doprave a verejnom osvetlení, postupne však rozšíria svoju pozornosť záber aj na pôdohospodárstvo, priemysel a ďalšie odvetvia (bez ohľadu na vlastníctvo). Ich úlohou bude aj zber, spracovanie a aktualizácia údajov potrebných pre kvantifikáciu využiteľného a zároveň udržateľného regionálneho potenciálu obnoviteľných energetických zdrojov, pričom ich výpočet bude dôsledne rešpektovať miestne limity prírodného prostredia.

Na ukladanie a spracovanie zozbieraných údajov budú mať RCUE k dispozícii spoločný informačný systém. V ňom budú postupne integrované všetky už existujúce údaje z rôznych verejných registrov a databáz, ktoré sú dôležité pre regionálne energetické plánovanie. Systém bude obsahovať širokú škálu preddefinovaných výstupov, ktoré poskytnú samosprávam, ale aj verejnosti a médiám zrozumiteľné prehľady hlavných zistení a záverov energetického plánovania.

Na základe analýzy údajov vypracujú RCUE pre územia svojej pôsobnosti stratégie rozvoja udržateľnej energetiky a dekarbonizácie, ktoré budú pravidelne aktualizovať a podporovať ich uplatňovanie v praxi. RCUE budú podporovať aj prípravu strategicky významnejších alebo pilotných projektov, avšak ich úlohou nebude projekty manažovať. V rámci možností budú RCUE poskytovať poradenstvo a doplnkové služby pre samosprávy, napríklad zamerané na rozvoj energetických komunít a spoločenstiev, garantovaných energetických služieb a rôznych inovácií v komunitnej energetike. Aktívne budú aj v oblasti prenosu skúseností a dobrej energetickej praxe a pri zvyšovaní informovanosti a energetickej gramotnosti regionálnych aktérov a verejnosti.

RCUE však nebudú zabezpečovať energetický manažment pre samosprávy v ich územnej pôsobnosti, pripravovať energetické certifikáty alebo audity, ani suplovať rôzne výkonné alebo administratívne činnosti bežné vo verejnej správe, ktoré nesúvisia s cieľmi RCUE.

RCUE sa budú vyjadrovať k projektom s vplyvom na energetickú a emisnú bilanciu regiónov, ktoré sa budú uchádzať o podporu z verejných fondov. Mal by sa tak zabezpečiť nielen súlad pripravovaných a realizovaných projektov s energetickými stratégiami, ale podporila by sa tým aj koordinácia prípravy projektov v regiónoch s cieľom maximalizovať ich energetické, sociálne, ekonomické a environmentálne prínosy.

 

Krajské energetické centrá SIEA (KEC SIEA)

Krajské energetické centrá SIEA, ktoré vzniknú v rámci pripravovaného národného projektu Kapacity pre regióny, posilnia odborné kapacity SIEA v každom kraji. Ich hlavnou úlohou bude metodicky koordinovať 23 regionálnych centier udržateľnej energetiky (RCUE) a poskytovať im odbornú podporu.

 

Krajské energetické centrá SIEA budú zároveň sledovať efekty podporných opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov, vykonávať analytickú činnosť, pripravovať podklady pre hodnotenie pokroku pri plnení národných energetických a klimatických cieľov a plniť niektoré úlohy vyplývajúce zo smerníc EÚ v oblasti energetickej efektívnosti, energetickej hospodárnosti budov a využívania obnoviteľných zdrojov.

Tým sa zabezpečí jednotný a harmonizovaný postup RCUE na celom území Slovenska a podporí efektívna transpozícia národných záväzkov na regionálnu úroveň.

KEC SIEA budú zbierať prostredníctvom RCUE podnety z regionálnej úrovne, ktoré súvisia s energetikou.  Postarajú sa o to, aby sa z centrálnej úrovne na takéto podnety adekvátne reagovalo – napríklad tak, že pri nastavovaní podporných programov alebo výziev sa budú brať do úvahy regionálne potreby a špecifiká.