Podpora rozvoja regionálnej a lokálnej energetiky

Systematické plánovanie a koordinácia regionálnej energetiky a dekarbonizácie sú pre regióny kľúčovým predpokladom optimalizácie energetickej potreby a spotreby, udržateľného využívania dostupných obnoviteľných zdrojov, dosiahnutia vysokej miery sebestačnosti a energetickej bezpečnosti, a tým aj ekonomickej stability.

Základným nástrojom dobrého plánovania sú kvalitné a stabilné odborné kapacity. Podpora ich vzniku a efektívneho fungovania je predmetom samostatného opatrenia v Programe Slovensko 2021 – 2027 (Opatrenie 2.1.3 Podpora rozvoja regionálnej a lokálnej energetiky v rámci priority 2P1 Energetická efektívnosť a dekarbonizácia). Opatrenie sa bude realizovať prostredníctvom vytvorenia a prevádzky tzv. krajských energetických centier (KEC) a regionálnych centier udržateľnej energetiky (RCUE). Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v súčasnosti pripravuje podmienky pre ich vznik.

Krajské energetické centrá (KEC)

KEC predstavujú posilnené odborné kapacity SIEA na území jednotlivých krajov. Ich úlohou bude najmä monitoring výsledkov podporných opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov, analytická činnosť a príprava podkladov pre hodnotenie pokroku pri plnení národných energetických a klimatických cieľov.

Okrem toho budú metodicky koordinovať RCUE, ktoré budú pôsobiť na území krajov, a budú im poskytovať odbornú súčinnosť v prípade potreby. Tým sa zabezpečí jednotný a harmonizovaný postup RCUE na celom území Slovenska a efektívna transpozícia národných záväzkov na regionálnu úroveň.
KEC zabezpečia zber podnetov z regionálnej úrovne, ktoré súvisia s energetikou (prostredníctvom RCUE), a tiež, aby sa z centrálnej úrovne na takéto podnety adekvátne reagovalo (napríklad tým, že pri nastavovaní podporných programov alebo výziev sa budú brať do úvahy regionálne potreby a špecifiká).

Regionálne centrá udržateľnej energetiky (RCUE)

RCUE predstavujú nové odborné kapacity samospráv a regiónov. Budú pôsobiť vo vymedzených regiónoch rešpektujúcich hranice strategicko-plánovacích regiónov (SPR) a území mestského rozvoja (ÚMR), resp. okresov. V každom kraji sa predpokladá vytvorenie 2 až 3 RCUE, pričom RCUE budú vznikať postupne, v závislosti od stavu pripravenosti regiónov. Hlavným poslaním RCUE bude plánovať a koordinovať dekarbonizáciu regiónov a usmerňovať rozvoj regionálnej energetiky tak, aby sa posilňovala miera ich sebestačnosti. Ich primárnou cieľovou skupinou budú samosprávy, ale aj ďalší regionálni aktéri, ktorí ovplyvňujú energetickú a emisnú bilanciu v území ich pôsobnosti.

RCUE budú zodpovedné za regionálny zber, spracovanie a aktualizáciu údajov v rôznych sektoroch, spočiatku najmä budov, dopravy, priemyslu a verejného osvetlenia, postupne však aj poľnohospodárstva, lesného a odpadového hospodárstva a iných (bez ohľadu na vlastnícky status). Ich úlohou bude aj zber, spracovanie a aktualizácia údajov potrebných pre kvantifikáciu využiteľného a zároveň udržateľného regionálneho potenciálu obnoviteľných energetických zdrojov.

Na základe analýzy údajov vypracujú RCUE pre územia svojej pôsobnosti nízkouhlíkové (dekarbonizačné) stratégie, ktoré budú priebežne aktualizovať a budú podporovať ich implementáciu v praxi. RCUE budú podporovať aj prípravu strategicky významnejších alebo pilotných projektov, ale ich úlohou nebude projekty manažovať. V rámci možností budú RCUE poskytovať poradenstvo a doplnkové služby pre samosprávy (zamerané napríklad na rozvoj energetických komunít a spoločenstiev, garantovaných energetických služieb a rôznych inovácií v komunitnej energetike). Aktívne budú aj v oblasti prenosu skúseností a dobrej energetickej praxe a pri zvyšovaní informovanosti a energetickej gramotnosti regionálnych aktérov a verejnosti.

RCUE však nebudú zabezpečovať energetický manažment samosprávam v ich územnej pôsobnosti a nebudú ani suplovať rôzne výkonné alebo administratívne činnosti bežné vo verejnej správe, ktoré nesúvisia s cieľmi RCUE.

Konkrétny organizačný model RCUE je zatiaľ predmetom diskusie. Ako najperspektívnejší, ekonomicky najvýhodnejší model sa ukazuje zastrešenie všetkých RCUE na území jedného kraja príslušným samosprávnym krajom alebo organizáciou v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. V takomto prípade by sa opatrenie 2.1.3 realizovalo formou národného projektu, prijímateľom by bola SIEA a partnermi by boli samosprávne kraje.

Kontaktná osoba pre poskytovanie informácií o pripravovanom projekte:

Juraj Zamkovský
juraj.zamkovský@siea.gov.sk
+421 918 911 903