Medzinárodné projekty, na ktorých sa podieľa SIEA

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) sa zúčastňuje na medzinárodných projektoch zameraných na podporu udržateľného využívania obnoviteľných zdrojov energií a zvyšovania energetických úspor. V minulom programovom období 2007 – 2013 sa realizovali najmä projekty v rámci európskych komunitárnych programov, ktorými sú Inteligentná Energia – Európa (IEE) a 7. rámcový program (FP7).  V aktuálnom programovom období 2014 – 2020 sa SIEA bude zameriavať predovšetkým na projekty spadajúce pod rámcový program Európskej únie (EÚ) pre výskum, vývoj a inovácie – Horizon 2020.

Horizon 2020

Horizon 2020  je finančným nástrojom EÚ pre implementáciu iniciatívy Inovačná únia, cieľom ktorej je zlepšovanie globálnej konkurencieschopnosti Európy so zameraním na podporu zvyšovania hospodárskeho rastu a tvorbu nových pracovných miest. Je to zatiaľ najväčší program EÚ pre vedu a inovácie s viac ako 80 mld. Eur na obdobie 2014 – 2020. Oproti predošlému programovému obdobiu 2007 – 2013 prináša nový integrovaný prístup, v rámci ktorého spája všetky predošlé samostatne fungujúce iniciatívy ako sú 7. rámcový program (FP7), Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) a Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT).

Horizon 2020 sa zameriava na excelentnú vedu, priemyselné líderstvo a spoločenské výzvy. Cieľom je zabezpečiť, aby Európa produkovala vedu na svetovej úrovni, odstránila existujúce bariéry v oblasti inovácií, a aby bola uľahčená spolupráca verejného a súkromného sektora v oblasti inovácií.

Programové sekcie Horizon 2020:

  • excelentná veda;
  • priemyselné líderstvo;
  • spoločenské výzvy.

Problematika využívania obnoviteľných zdrojov energií a zvyšovania energetických úspor je zaradená v rámci programovej sekcie spoločenské výzvy, predovšetkým v prioritnej oblasti s označením bezpečná, čistá a efektívna energia. V jej rámci sa sústredí na témy energetickej efektívnosti, využívania nízkouhlíkových technológií, či tzv. inteligentné mestá a komunity.

Interreg Europe

Program Interreg Europe je zameraný na zlepšenie implementácie politík a programov regionálneho rozvoja, najmä programov v oblasti investícií pre hospodársky rast a tvorbu pracovných miest, ako aj programov Európskej teritoriálnej spolupráce. V rámci tohto programu boli identifikované štyri oblasti s cieľom čo najefektívnejšieho využitia finančných zdrojov.

– veda a inovácie;
– konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov;
– nízkouhlíkové hospodárstvo;
– životné prostredie a zdrojová efektívnosť.

V rámci Interreg Europe boli identifikované tri typy príjemcov:

– štátne orgány (lokálne, regionálne a národné);
– riadiace orgány/medzičlánky, ktoré majú na starosti investície pre hospodársky rast, tvorbu pracovných miest alebo Európsku teritoriálnu spoluprácu;
– agentúry, inštitúty a neziskové organizácie, ktoré aj keď nie sú primárnou cieľovou skupinou, tieto typy organizácií môžu najmä interakciou so svojimi lokálnymi politickými predstaviteľmi identifikovať možnosti spolupráce v rámci Interreg Europe.

Organizácie, ktoré fungujú v rámci Interreg Europe, musia mať sídlo v jednom z 28 členských štátov EÚ, Švajčiarsku alebo Nórsku.