Inovačné a digitálne vouchery z Plánu obnovy a odolnosti SR

Slovenská inovačná a energetická agentúra poskytuje prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR inovačné a digitálne vouchery, cieľom ktorých je podporiť súkromný sektor nielen pri financovaní výskumu, vývoja a inovácií, zefektívnení vynaložených verejných prostriedkov, ale najmä pri sieťovaní akademického a súkromného sektora a budovaní kapacít v súkromnom sektore. Zámerom je výrazne zvýšiť podiel inovujúcich podnikov, predovšetkým v oblasti digitálnych inovácií.

 

Pomoc, ktorú je možné poskytnúť priemyselným podnikom vo všetkých veľkostných kategóriách, sa realizuje v dvoch formách:

  1. inovačné vouchery – cieľom je stimulovať spoluprácu podnikateľských subjektov, ktoré majú potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb a/alebo procesov s  výskumnými inštitúciami, vysokými školami, súkromnými poskytovateľmi výskumno–vývojových služieb a samosprávami ako aj preplatenie správnych poplatkov súvisiacich s podávaním prihlášok na ochranu práv priemyselného vlastníctva na Slovensku a v zahraničí.
    Výzva na predkladanie žiadostí – inovačné vouchery
  2. digitálne vouchery – cieľom je stimulovať digitalizáciu služieb a procesov v podnikoch prostredníctvom spolupráce s dodávateľmi takýchto služieb.Výzva na predkladanie žiadostí – digitálne vouchery

 

Inovačné a digitálne vouchery sú financované z Plánu obnovy a odolnosti SR, pričom požadovaná hodnota inovačného alebo digitálneho vouchera je maximálne 85 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.

 

Pomoc de minimis bude v rámci tohto projektu poskytovaná na základe Schémy pomoci de minimis z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu spolupráce firiem, akademického sektora a organizácii výskumu a vývoja – vouchery v zmysle aktuálnych dodatkov.

 

Často kladené otázky.

 

Kontakt pre podrobnejšie informácie:
vouchery.planobnovy@siea.gov.sk

Konkrétne otázky k vyhláseným výzvam je možné zasielať na uvedenú e-mailovú adresu. S cieľom zabezpečiť rovnaký prístup k informáciám pre všetkým záujemcov budú odpovede na najčastejšie otázky priebežne zverejňované na príslušných webových stránkach venovaných výzvam na vaia.gov.sk.