Inovačné vouchre 2013

 

Na zintenzívnenie priamej spolupráce medzi podnikateľmi a vybranými vedecko-výskumnými pracoviskami vytvorilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou inovačnou  a energetickou agentúrou nový jednoduchý nástroj, tzv. Inovačné vouchre.

Inovačné vouchre sú nenávratnými finančnými príspevkami z prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré sú určené na podporu rozvoja inovačných aktivít podnikov. Inovačné aktivity, s ktorými sa budú podnikatelia môcť uchádzať o podporu, majú byť orientované na inovácie produktov, technologických postupov, alebo služieb.

Vykonávateľom schémy je SIEA. Žiadosti bolo možné podávať do 31. októbra 2013, do 15:00 h.

Hodnota jedného vouchera pre podnikateľské subjekty s počtom zamestnancov menej ako 250 bola 3500 €. Pre podnikateľské subjekty s počtom zamestnancov od 250 do 500 vrátane, to bolo 10 000 . Príjemca pomoci môže v rámci jednej výzvy získať podľa tejto schémy len jeden voucher. Viacerí príjemcovia pomoci môžu, po vzájomnom dohovore, združiť získané vouchery pre riešenie spoločného projektu. Inovačné vouchre majú formu peňažnej poukážky.

Podmienky poskytnutia pomoci sú uvedené  v Schéme pomoci na podporu spolupráce malých a stredných podnikov a vedecko-výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov (Schéma DM – 1/2012) v znení dodatku č. 2.

Kritériá výberu a spôsob hodnotenia žiadostí

 

Žiadosti budú predložené Komisii, ktorá posúdi ich kvalitatívnu úroveň na základe týchto hodnotiacich kritérií:

a)        história žiadateľa,

b)        cieľ použitia dotácie,

c)        prínosy projektu pre prijímateľa,

d)        súlad predloženej žiadosti o poskytnutie dotácie so zákonom a so zverejnenou výzvou.

Spôsob hodnotenia žiadostí:

  1. Komisia hodnotí žiadosti formou bodového hodnotenia. Každé hodnotiace kritérium má určené rozpätie 0 – 5 bodov (najvyššie hodnotenie je 5 bodov/jedno kritérium).
  2. Každá žiadosť sa vyhodnocuje samostatne. Podporená bude žiadosť, ktorá získa nadpolovičnú väčšinu maximálneho počtu bodov, t. j. viac ako 10 bodov.
  3. Komisia rozhodne o výške dotácie pre každú žiadosť samostatne, tak aby nebol prekročený maximálny rozpočet.
  4. Ak niektorá zo žiadostí nezíska požadovaný počet bodov, Komisia rozhodne o neposkytnutí dotácie.

 

Poskytovateľ pomoci

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

www.mhsr.sk

Vykonávateľ pomoci

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27

827 99 Bratislava

www.siea.sk

 

Usmernenie č. 1

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 24. októbra 2013 Usmernenie č. 1 k Výzve na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov v rámci Schémy pomoci na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov (schéma de minimis) DM – 1/2012 v znení Dodatku č. 2.
Cieľom usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov (ďalej len „usmernenie“) je:

1. predĺženie platnosti schémy na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov (schéma pomoci de minimis), Schéma DM – 1/2012, v znení dodatku č. 2 do 30. júna 2014,

2. spresnenie mechanizmu poskytovania pomoci,

3. zrušenie obmedzenia počtu zamestnancov žiadateľov dotáciu pre podnikateľské subjekty nad 500.

Usmernením sa menia nasledovné dokumenty:

– Schéma pomoci na podporu spolupráce malých a stredných podnikov a vedecko – výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov. (schéma de minimis) DM – 1/2012 v znení Dodatku č. 1 sa mení Dodatkom č. 2,

– Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov.

Pôvodné dokumenty k výzve

Podklady pre vypracovanie žiadosti

 

SCHÉMA

Schéma pomoci na podporu spolupráce malých a stredných podnikov a vedecko-výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov ( Schéma DM – 1/2012) v znení dodatku č. 2

 

ZNENIE VÝZVY

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie formou inovačných voucherov v znení usmernenia č. 1

 

Prílohy k výzve

 

Príloha č. 1: Žiadosť o poskytnutie dotácie

Príloha č. 2: Štatút Komisie pre schvaľovanie žiadostí o dotáciu

Príloha č. 3a: Zmluva o poskytnutí dotácie pre prijímateľa do 250 zamestnancov znení usmernenia č. 1

Príloha č. 3b: Zmluva o poskytnutí dotácie pre prijímateľa od 250 zamestnancov v znení usmernenia č. 1

Príloha č. 4: Oznámenie o prijatí minimálnej pomoci

Príloha č. 5: Voucher pre prijímateľa s počtom zamestnancov menej ako 250 v znení usmernenia č. 1

Príloha č. 6: Voucher pre prijímateľa s počtom zamestnancov od 250 v znení usmernenia č. 1

Zoznam oprávnených riešiteľov inovačných projektov