Technická asistencia pre garantované energetické služby vo verejnom sektore

Slovenská inovačná a energetická agentúra vykonáva na základe poverenia Ministerstva hospodárstva SR technickú asistenciu pri príprave projektov garantovaných energetických služieb (GES) vo verejnom sektore. Predmetom poskytovanej technickej asistencie je pomoc subjektom verejnej správy, prioritne štátnej správy pri príprave a realizácii projektov zvyšovania energetickej efektívnosti budov realizovaných prostredníctvom GES. Pri poskytovaní technickej asistenice bude SIEA využívať vzorovú zmluvu a metodiku GES pre verejný sektor, ktoré pripravilo Ministerstvo financií SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR v súlade so zákonom č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti v znení zákona č. 4/2019 Z. z. a podľa jednotnej metodiky platnej pre Európsku úniu.

 

Náležitosti technickej asistencie vyplývajú z „Koncepcie rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnej správe Slovenskej republiky“, ktorú schválila vláda SR uznesením č. 321 z 11. júla 2018.

Čo zahŕňa balík technickej asistencie pre subjekty plánujúce využiť GES

– zabezpečenie realizácie vypracovania energetických posudkov budov s dôrazom na možnosti využitia garantovanej energetickej služby,
– pomoc v procese vyhodnocovania energetických posudkov budov so zameraním na výber vhodných postupov realizácie zvyšovania energetickej efektívnosti budov a adekvátnych finančných mechanizmov,
– pomoc a poradenstvo pri príprave štandardnej dokumentácie pre prípravnú fázu projektu GES, realizácii verejného obstarávania a príprave dokumentácie pre realizáciu projektu GES.

Kto môže požiadať o technickú asistenciu pri GES

– prioritne subjekty štátnej správy

Ako možno požiadať o technickú asistenciu

O technickú asistenciu je možné sa uchádzať prostredníctvom zaslania vyplneného dotazníka na emailovú adresu asistenciages@siea.gov.sk. Následne budú záujemcovia zaradení do zásobníka projektov pre GES. Podrobnejšie informácie poskytnú pracovníci SIEA na telefónnom čísle +421 918 483 830.

Prečo využiť garantované energetické služby

Verejný sektor je významným spotrebiteľom energie. Podľa skúseností SIEA v tomto sektore dochádza veľmi často k neefektívnemu využívaniu energie z dôvodu nedostatočnej obnovy budov, používaním zastaraných technických zariadení, technických systémov v budove, respektíve ich nesprávnou prevádzkou. Spôsob financovania a realizácie projektov obnovy budov v súčasnej podobe neumožňuje dostatočné pokrytie požadovaných investičných nákladov na ich komplexné riešenie. Možným spôsobom financovania projektov je metóda tzv. garantovanej energetickej služby.

Čo je GES

Garantovaná energetická služba (Energy Performance Contracting – EPC) je forma zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom GES a prijímateľom tejto služby môže byť aj subjekt verejnej správy.

Podstatou GES je poskytovanie služby najmä v podobe garantovanej energetickej úspory pri súčasnom energetickom zhodnotení majetku vo vlastníctve subjektu verejnej správy. Poskytovateľovi GES prináleží dohodnutá odplata za to, že umožní prijímateľovi služby dosiahnuť zníženie jeho spotreby energie (a nepriamo tak aj úsporu na nákladoch na túto energiu) na vopred stanovenú hodnotu, ktorá je zmluvne dohodnutá a garantovaná zo strany poskytovateľa GES počas celej doby trvania zmluvy o energetickej efektívnosti (zmluvy o GES).

Graf popisujúci GES

V prípade nedosiahnutia dohodnutého garantovaného zníženia spotreby energie platí, že poskytovateľ GES je prijímateľovi služby povinný kompenzovať rozdiel medzi skutočnými nákladmi na energiu (upravenými o zmenu v cene energie) a výškou nákladov, ktoré by verejnému subjektu vznikli v prípade dosiahnutia garantovanej hodnoty energetických úspor (t. j. medzi garantovanou a skutočnou úsporou energie) za predpokladu, že zmluvné strany dodržiavali dohodnuté zmluvné podmienky.

GES v zmysle § 17 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti v znení neskorších predpisov predstavuje komplexnú službu od spracovania energetickej analýzy, návrhu a realizácie opatrení na dosiahnutie úspor energie, cez prevádzkovanie energetických zariadení až po pravidelné vyhodnocovanie dosiahnutej úspory.

Zdroj:
Koncepcia rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnej správe Slovenskej republiky