Údaje o celkovej vlastnej spotrebe za obce, VÚC a organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti

Obce a vyššie územné celky (VÚC) majú podľa zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti povinnosť poskytovať prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti nasledujúce informácie: 

1.  Údaje o celkovej vlastnej spotrebe za obce a VÚC

Údaje je potrebné zaslať každoročne do 31. marca. Údaje vkladáte online, priamo do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti (MSEE). Na vstupnej stránke do systému MSEE sa prihláste menom a heslom, ktoré vám boli doručené.

Odkaz na súvisiacu legislatívu:

 Zákon č.

 Paragraf č.

 Povinná osoba

 Termín

 Vykonávací predpis

321/2014 Z. z.

§ 24 ods. 2 a ods. 3 písm. b)

obec, vyšší územný celok a organizácia v jeho zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti

31. marec

―  príloha č. 1 vyhlášky MH SR č. 13/2016 Z. z. ― celková spotreba energie povinného subjektu za predchádzajúci kalendárny rok

Kontakt pre viac informácií:

spotreba@siea.gov.sk

Ing. Ľubomír Straka – 0917 754 661

2.  Údaje o celkovej vlastnej spotrebe za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti miest, obcí a VÚC

Údaje je potrebné zaslať každoročne do 31. marca. Údaje vkladáte online, priamo do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti (MSEE). Na vstupnej stránke do systému MSEE sa prihláste menom a heslom, ktoré vám boli doručené. Na poskytnutie týchto údajov slúži modul pod názvom “REPORTY CVS” (celková vlastná spotreba).

V prípade, že ste ešte nezadávali údaje do monitorovacieho systému cez webové rozhranie, zaregistrujte sa cez sprístupnený elektronický formulár. Pri registrácii zvoľte rolu: “Obec alebo organizácia v jej zriaďovateľskej pôsobnosti”, resp. “VÚC alebo organizácia v jej zriaďovateľskej pôsobnosti”. Po zaslaní kontaktných údajov a ich overení vám bude vygenerované konto a zaslané prihlasovacie údaje.

Kontakt pre viac informácií: 

spotreba@siea.gov.sk

Ing. Ľubomír Straka – 0917 754 661