Monitorovacie správy

Údaje o energetickej efektívnosti v jednotlivých sektoroch podľa § 25 písm. f) zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Odkaz na legislatívu

Ročná správa o pokroku pri dosahovaní národných cieľov energetickej efektívnosti za rok 2019.

Ročná správa o pokroku pri dosahovaní národných cieľov energetickej efektívnosti za rok 2018.

Ročná správa o pokroku pri dosahovaní národných cieľov energetickej efektívnosti za rok 2017.

Ročná správa o pokroku pri dosahovaní národných cieľov energetickej efektívnosti za rok 2016.

Ročná správa o pokroku pri dosahovaní národných cieľov energetickej efektívnosti za rok 2015.

Ročná správa o pokroku pri dosahovaní národných cieľov energetickej efektívnosti za rok 2014.

Ročné správy o pokroku a akčné plány energetickej efektívnosti sú publikované aj na stránkach:

Návrhy akčných plánov energetickej efektívnosti na rokovaniach vlády SR:

4. Akčný plán energetickej efektívnosti a roky 2017 – 2019 s výhľadom do roku 2020. (zip na siea.sk)

3. Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020 (Súhrnné údaje o eneregetickej efektívnosti za roky 2014 až 2016 sú súčasťou vyhodnotenia 3. Akčného plánu). (zip na siea.sk)

Správy z monitorovania energetickej náročnosti verejných budov podľa § 10 odseku 10 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Odkaz na legislatívu

Správa z monitorovania energetickej náročnosti verejných budov za rok 2021

Správa z monitorovania energetickej náročnosti verejných budov za rok 2020

Správa z monitorovania energetickej náročnosti verejných budov za rok 2019

Správa z monitorovania energetickej náročnosti verejných budov za rok 2018

Správa z monitorovania energetickej náročnosti verejných budov za rok 2017

Správa o obnove budov ústredných orgánov štátnej správy v roku 2016

  • Príloha č.1 – Prehľad údajov o energetickej náročnosti – Príloha nepublikovaná, nakoľko neboli poskytnuté vstupné údaje podľa § 10 odsek 8
  • Príloha č.2 – Zoznam obnovených verejných budov – Príloha nepublikovaná, nakoľko neboli poskytnuté vstupné údaje podľa § 10 odsek 8

Správa o obnove budov ústredných orgánov štátnej správy v roku 2015

Smerné čísla v energetike

Smerné čísla v energetike

Dokument obsahuje hodnoty ukazovateľov pre plánovanie a prepočty spotrieb energií. Ukazovatele dosiahnutých úspor a energetických náročností sú zväčša ročné vážené priemery. Súbor obsahuje časovú platnosť údaja a bližší popis metódy určenia hodnoty.

Ostatné výstupy z monitorovacieho systému energetickej efektívnosti

Percentuálny podiel energonosičov na celkovej spotrebe obcí za rok 2020

Percentuálny podiel energonosičov na celkovej spotrebe obcí za rok 2019

Percentuálny podiel energonosičov na celkovej spotrebe obcí za rok 2018

Percentuálny podiel energonosičov na celkovej spotrebe obcí za rok 2017

Percentuálny podiel energonosičov na celkovej spotrebe obcí za rok 2016

Percentuálny podiel energonosičov na celkovej spotrebe obcí za rok 2015

Obvyklý podiel spotreby tepla na vykurovanie a prípravu TV

Údaje o energetickej efektívnosti v jednotlivých sektoroch za rok 2016.