Výzva IPCEI 2020

Výzva na vyjadrenie záujmu o účasť na “dôležitých projektoch spoločného európskeho záujmu” (IPCEI) v oblasti vodíkových technológií

Názov výzvy
Výzva na vyjadrenie záujmu o účasť na “dôležitých projektoch spoločného európskeho záujmu” (IPCEI) v oblasti vodíkových technológií
Vyhlasovateľ výzvy (zodpovedný orgán): Slovenská inovačná a energetická agentúra
Typ výzvy: Národný výberový proces kandidátov na účasť na IPCEI projektoch v oblasti vodíka
Dátum vyhlásenia: 23. novembra 2020
Dátum uzávierky: 21. januára 2021 o 15.00 hod. (aktualizované, pôvodne 31. decembra 2020)
Kontakt Email ipceih2@siea.gov.sk
Komunikačný jazyk projektu
Angličtina
Prihlasovanie projektov: IPCEI registračný formulár – registrácia bola uzatvorená
Sprievodné podujatie: Workshop: Ako sa zapojiť do projektov IPCEI v oblasti vodíkových technológií

Dátum: 26. november 2020

V nadväznosti na ambiciózny cieľ týkajúci sa dosiahnutia uhlíkovej neutrality v EÚ do roku 2050 a tiež existujúce pravidlá IPCEI projektov, Európska komisia („EK“) v spolupráci s členskými krajinami zahájila proces prípravy IPCEI projektov pre oblasť vodíkových technológii a systémov. V reakcii na túto iniciatívu, Slovenská inovačná a energetická agentúra poverená Ministerstvom Hospodárstva SR vyhlasuje výzvu na vyjadrenie záujmu o účasť na “dôležitých projektoch spoločného európskeho záujmu” (IPCEI) v oblasti vodíkových technológií („výzva“). Výzva je určená pre spoločnosti s registrovaným sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré sa chcú zapojiť do strategických projektov európskeho významu prostredníctvom rôznych partnerstiev v rámci európskeho hodnotového reťazca v oblasti vodíkových technológií a systémov (t. j. výroba vodíka, jeho preprava a distribúcia, skladovanie, výroba zariadení (vrátane elektrolyzérov a zariadení pre vysoko výkonnú mobilitu), priemyselné aplikácie (vrátane dekarbonizácie priemyselných zariadení), aplikácie pre koncových užívateľov a pod.). Podrobnejšie informácie sú uvedené v jednotlivých kapitolách uvedených nižšie.

 

Kompletné znenie výzvy:

Vzory dokumentov pre notifikačný proces:

Iné súvisiace dokumenty a odkazy k výzve:

Ďalšie súvisiace informácie:

Výzva IPCEI je predĺžená do 21. januára 2021, 21.12.2020

Často kladené otázky a odpovede, aktualizované 20.1.2021

Záznam a prezentácie z online workshopu, 26.11.2020

Vyhlásenie výzvy IPCEI, 23.11.2020

Čo je IPCEI

Harmonogram pre IPCEI v oblasti vodíkových technológií

 • 23. november 2020 – vyhlásená výzva na projekty IPCEI, spustenie národného výberového procesu
 • 26.  novembra 2020 online workshop „Workshop: Ako sa zapojiť do projektov IPCEI v oblasti vodíkových technológií“ pre potenciálnych žiadateľov a záujemcov
 • 26. november 2020 European Hydrogen Forum – platforma pre získanie prehľadu o aktuálne pripravovaných projektoch v rámci EÚ
 • 21. január 2021 (15.00 hod.) – ukončenie prihlasovania projektov
 • 31. január 2021 ukončenie národného výberového procesu a komunikácia kandidátov EK
 • 9. februára 2021 zverejnenie zoznamu všetkých predložených projektov do výzvy IPCEI v oblasti vodíkových technológií
 • Február 2021 match-making workshop organizovaný EK
 • 21.4.2021 –  otvorenie registrácie projektov nominovaných v národných výberoch za účelom zaradenia do jednotlivých IPCEI projektov
 • Máj – jún 2021 match makingové podujatia pre projekty nominované v národných výberoch
 • 30.6.2021 – zverejnený zoznam predložených projektov bol doplnený o registračné čísla nominovaných projektov, ktoré pridelila Európska komisia.
 • Po 1.7.2021 –  odovzdanie kompletnej projektovej dokumentácie Európskej komisii
 • 29.7.2021 – zverejnený zoznam predložených projektov bol aktualizovaný o informáciu, že spoločnosť Nafta na základe odporúčania Európskej komisie podáva samostatný projekt.
 • Koncom roka 2021 –  ukončenie notifikačného procesu pre prvé skupiny projektov
 • 2022 – začiatok implementácie projektov z prvej skupiny IPCEI a pokračovanie procesu notifikácie nasledujúcich skupín