Operačný program Kvalita životného prostredia

Úlohou Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry je v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR,  implementovať  v rokoch 2014-2020 opatrenia zamerané na prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo využívaním obnoviteľných zdrojov energie a zlepšovaním energetickej efektívnosti. Celkom je na tento účel vyčlenených takmer 940 miliónov €.

Opatrenia sú rozdelené do piatich investičných priorít:

4.1. Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov. (OZE)
4.2. Podpora energetickej efektívnosti a využitia energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch. (PODNIKY)
4.3. Podpora energetickej efektívnosti a využitia energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane využitia vo verejných budovách. (BUDOVY)
4.4. Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, zvlášť mestských oblastí, vrátane podpory trvalo udržateľnej mestskej mobility a zmiernenie relevantných adaptačných opatrení. (STRATÉGIE)
4.5. Podpora využitia vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla založenej na dopyte po využiteľnom teple. (KVET)