Poskytovanie údajov o energetickej efektívnosti prijímateľmi podpory z Environmentálneho fondu

Príjemca podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie je povinný v zmysle dotačnej zmluvy čl. VII. bod 13, poskytnúť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti údaje o spotrebe energie a údaje o vykonaných opatreniach na zlepšenie energetickej efektívnosti.

Predmetné údaje je potrebné vyplniť elektronicky v monitorovacom systéme energetickej efektívnosti a to v lehote do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu.

K splneniu tejto povinnosti je potrebné vytvorí si registráciu na webovom sídle ISEE: https://isee.siea.sk/registracia , v ktorom označíte, že sa jedná o prijímateľa podpory z Environmentálneho fondu.

 

Kontakty pre viac informácií:

envirofond@siea.gov.sk

Ing. Ján Gubala: +421 917 662 419

Ing. Ľubomír Straka: +421 917 754 661 (dlhodobo PN)