Poskytovanie údajov o energetickej efektívnosti prijímateľmi podpory z Environmentálneho fondu

Príjemca podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie je povinný v zmysle dotačnej zmluvy čl. VII. bod 13, poskytnúť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti (MSEE) údaje o spotrebe energie a údaje o vykonaných opatreniach na zlepšenie energetickej efektívnosti.

Predmetné údaje je potrebné vyplniť elektronicky v monitorovacom systéme energetickej efektívnosti a to v lehote do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu.

K splneniu tejto povinnosti je potrebné vyplniť online registračný formulár s kontaktnými údajmi, v ktorom označíte, že sa jedná o prijímateľa podpory z Environmentálneho fondu.

Registrácia do monitorovacieho systému

Po vyplnení formulára Vám bude zaslaný e-mail s informáciou ako postupovať pri zadávaní požadovaných údajov.

Kontakty pre viac informácií:

envirofond@siea.gov.sk

Ing. Ľubomír Straka – 0917 754 661

Ing. Ján Gubala – 0917 662 419