Odborná spôsobilosť na vykonávanie kontroly vykurovacích systémov

Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie pravidelnej kontroly vykurovacích systémov zabezpečuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v súlade so zákonom č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Vykonávanie činnosti v oblasti pravidelnej kontroly je podmienené úspešným absolvovaním skúšky, na základe ktorej je možné túto činnosť zapísať do živnostenského registra.

 

V prípade záujmu o účasť na vyhlásenom termíne skúšky nám vyplnený formulár žiadosti musíte doručiť najmenej sedem dní pred termínom konania skúšky na adresu:

olmv@siea.gov.sk, prípadne poštou na:

Mgr. Tomáš Doušek

Slovenská inovačná a energetická agentúra
odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania

Švermova 43

974 04 Banská Bystrica

 K žiadosti je potrebné priložiť kópiu dokladu o ukončení požadovaného vzdelania podľa § 8 ods. 3 zákona č. 314/2012 Z.z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Aktuálny termín konania:

Momentálne nie je aktuálny žiadny termín konania.

Staršie termíny konania:

6. 12. 2023

29. 11. 2022

14. a 15. 3. 2022 (pôvodne 29. a 30.11.2021)

30. 11. a 1. 12. 2020

27. 11. 2019

7. 12. 2018

7. 12. 2017

6. 12. 2016

14. a 15. 12. 2015

15. a 16. 12. 2014

28. a 29. 11. 2013

25. 5.2011

24. 5. 2011

15. 12. 2010

21. 4.  2010

15. 1. 2010

10. 8. 2009

24. 4. 2009