Program Slovensko

Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci Programu Slovensko, ktorý riadi Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja, implementuje v rokoch 2021-2027 opatrenia zamerané na podporu energetickej efektívnosti, využívania obnoviteľných zdrojov energie a rozvoja inteligentných energetických systémov. Celkom je na tento účel vyčlenených viac ako 900 miliónov €.

SIEA pôsobí ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko na základe Uznesenia vlády SR č. 641 zo dňa 3. novembra 2021. Zmluva medzi MIRRI a SIEA, ktorá SIEA oprávňuje poskytovať podporu pre cieľ 2 Ekologické Slovensko pre budúce generácie Ekologickejšia nízkouhlíková Európa, bola podpísaná 17. mája 2023.

Podpora bude poskytovaná v rámci nasledovných špecifických cieľov:

Špecifický cieľ 2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov
Opatrenie 2.1.1 – Zlepšovanie energetickej efektívnosti v podnikoch
Opatrenie 2.1.2 – Znižovanie energetickej náročnosti budov
Opatrenie 2.1.3 – Podpora rozvoja regionálnej a lokálnej energetiky

Špecifický cieľ 2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov
Opatrenie 2.2.1 – Podpora využívania OZE v podnikoch na báze aktívnych odberateľov elektriny, samospotrebiteľov energie z OZE a komunít vyrábajúcich energie z OZE
Opatrenie 2.2.2 – Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou
Opatrenie 2.2.3 – Podpora využívania OZE v domácnostiach
Opatrenie 2.2.4 – Podpora vyhľadávania a prieskumu zdrojov geotermálnej energie za účelom ich sprístupnenia na energetické účely

Špecifický cieľ 2.3 Vývoj inteligentných energetických systémov, sietí a uskladnenia mimo siete TEN-E
Opatrenie 2.3.1 – Podpora inteligentných energetických systémov vrátane uskladňovania energie

Špecifický cieľ 8.1 Fond spravodlivej transformácie
Opatrenie 8.2.1 – Podpora čistej energie a obehového hospodárstva (región horná Nitra) a Podpora čistej energie (Košický a Banskobystrický kraj)