Podmienky skúšok odbornej spôsobilosti na podnikanie v tepelnej energetike

Žiadosť o vykonanie skúšky

Uchádzač o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti doručí poštou alebo osobne na odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) v Banskej Bystrici najmenej sedem dní pred určeným termínom skúšky

1. písomnú žiadosť o vykonanie skúšky,

2. doklad o ukončení požadovaného vzdelania,

3. doklad o požadovanej praxi.

Adresa pre doručenie:

Slovenská inovačná a energetická agentúra

odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania

Švermova 43

974 04 Banská Bystrica

Kontakt: tel.: +421 908 735 674, e-mail: olmv@siea.gov.sk

Požiadavky na vzdelanie a odbornú prax podľa § 4 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov:

Ukončené vzdelanie
Odborná prax
v energetike
[roky]
stredné odborné vzdelanie technického zamerania
7
úplné stredné odborné vzdelanie technického zamerania alebo ekonomického zamerania
6
úplné stredné odborné vzdelanie s pomaturitným štúdiom technického zamerania alebo ekonomického zamerania
5
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa technického zamerania alebo ekonomického zamerania
4
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického zamerania alebo ekonomického zamerania
3

Od 1. júna 2010 je postačujúce priložiť k žiadosti o vykonanie skúšky kópiu dokladu o ukončenom vzdelaní a kópiu dokladu o odbornej praxi.

Priebeh skúšky odbornej spôsobilosti

  • Skúška pozostáva z písomného testu a ústnej časti, ktoré sa vykonajú v jeden deň.
  • Rozsah písomného testu je 30 otázok. Písomný test trvá najviac 45 minút. Písomný test vyhodnocuje a výsledok hodnotenia zapíše do zápisnice člen skúšobnej komisie, ktorého určí predseda skúšobnej komisie. Uchádzač je hodnotený výsledkom

a) „vyhovel“, ak v písomnom teste dosiahol 70 % a viac správnych odpovedí,

b) „nevyhovel“, ak v písomnom teste dosiahol menej ako 70 % správnych odpovedí.

  • Po úspešnom vykonaní písomného testu uchádzač vykoná ústnu časť skúšky pred skúšobnou komisiou, ktorá pozostáva z odpovede na tri vyžrebované otázky. Ústna časť skúšky trvá najviac 30 minút a koná sa za účasti nadpolovičnej väčšiny členov skúšobnej komisie.
  • Uchádzač je hodnotený výsledkom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Predseda skúšobnej komisie zapíše výsledok hodnotenia do zápisnice a oznámi ho uchádzačovi. Zápisnica slúži ako podklad na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti.