Národné projekty

V rámci Programu Slovensko 2021 – 2027 bude SIEA realizovať štyri národné projekty zamerané na

  • podporu inštalácií malých zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov energie v budovách na bývanie;
  • podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch;
  • podporu rozvoja regionálnej a lokálnej energetiky;
  • podpora rozšírenia informačného systému energetickej efektívnosti.

Zámery národných projektov schválila Komisia pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 2 (Zelenšia nízkouhlíková Európa) politiky súdržnosti EÚ na zasadnutí dňa 7.7.2023.

Opatrenie 2.2.3

Národný projekt Zelená domácnostiam

Národný projekt, ktorý nadväzuje na prechádzajúce projekty Zelená domácnostiam, zabezpečí podporu inštalácií malých zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov energie v budovách na bývanie. Cieľom je motivovať domácnosti k investíciám do zariadení, ktoré umožnia zvýšiť podiel využitia obnoviteľných zdrojov energie a znížiť emisie skleníkových plynov. Pomoc bude poskytovaná prostredníctvom poukážok na inštaláciu fotovoltických panelov, slnečných kolektorov, tepelných čerpadiel, veterných turbín a za vymedzených podmienok aj kotlov na biomasu. Podporované zariadenia musia spĺňať environmentálne kritériá. Momentálne je spustená prvá fáza projektu, v rámci ktorej je možné od 30.10.2023 zariadenia inštalovať. Avšak aktuálne žiadosti o poukážku bude možné registrovať až v prvom štvrťroku 2024, kedy sa spustí nový informačný systém a začnú sa vydávať a preplácať poukážky,

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na stránke zelenadomacnostiam.sk.

Opatrenie 2.2.1

Národný projekt Zelená podnikom

Prostredníctvom pilotného projektu Zelená podnikom budú môcť získať mikro, malé a stredné podniky (MSP) finančný príspevok vo forme poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ako aj na vypracovanie energetických auditov. Vďaka auditom budú mať k dispozícii návrhy vhodných opatrení energetickej efektívnosti a odborne stanovený potenciál využitia obnoviteľných zdrojov v podniku. Cieľom projektu je zvýšenie podielu využívania obnoviteľných zdrojov so zohľadnením princípov udržateľnosti a podporou decentralizácie výroby energie. Predmetom podpory budú zariadenia na výrobu tepla/chladu alebo elektriny, konkrétne fotovoltické panely, tepelné čerpadlá, slnečné kolektory a veterné turbíny.

V roku 2024 bola Protimonopolným úradom SR schválená nová Schéma minimálnej pomoci „Zelená podnikom“, DM – 15/2024.

Schéma bola vypracovaná podľa nových pravidiel na poskytovanie minimálnej pomoci, ktoré upravuje Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní EÚ na pomoc de minimis, ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2024. Najvýznamnejšou zmenou oproti predchádzajúcej schéme minimálnej pomoci Zelená podnikom, DM – 10/2023, je maximálny strop pomoci, ktorý je podľa novej schémy až 300.000,00 EUR za 3 roky predchádzajúce dňu poskytnutia pomoci.  

Schéma minimálnej pomoci „Zelená podnikom“, DM – 15/2024, nadobudla platnosť a účinnosť dňom jej uverejnenia v Obchodnom vestníku, t. j. 19.4.2024.

Podrobnejšie informácie o projekte

Opatrenie 2.1.3

Národný projekt Kapacity pre regióny

V rámci projektu vybuduje SIEA v regiónoch odborné kapacity, ktoré budú schopné na regionálnej a lokálnej úrovni nájsť, sledovať a vyhodnocovať možnosti, ako znižovať spotrebu a zvyšovať energetickú sebestačnosť. Cieľom projektu je zabezpečiť regionálne plánovanie ako aj koordináciu a podporu rozvoja udržateľnej energetiky a dekarbonizačného procesu v regiónoch. Od januára 2024 bude SIEA rozširovať svoje pracoviská v krajských mestách a v januári 2025 začne spolu so samosprávnymi krajmi, ktoré sú partnermi projektu, otvárať regionálne centrá udržateľnej energetiky.

Podrobnejšie informácie o projekte 

Opatrenie 2.1.3

Národný projekt Rozšírenie informačného systému energetickej efektívnosti

Národný projekt umožní zber, aktualizáciu, archiváciu, analýzu a hodnotenie údajov zo sektorov a odvetví ovplyvňujúcich energetickú a emisnú bilanciu regiónov a zároveň poskytne praktické výstupy pre plánovanie, prípravu rozpočtov, zámerov a projektov samospráv a ďalších aktérov regionálneho rozvoja. Projekt zavedie jednotný systém práce s energetickými údajmi rozšírením už existujúceho Informačného systému energetickej efektívnosti. Tým sa vytvoria predpoklady pre efektívne a kvalitné energetické a dekarbonizačné plánovania prostredníctvom krajských energetických centier SIEA a regionálnych centier udržateľnej energetiky.