Aktuálne medzinárodné projekty v oblasti inovácií, na ktorých sa podieľa SIEA

Projekty z programu Erasmus +

INPROFUTURE

Cieľom projektu INPROFUTURE je vytvoriť nástroj na mapovanie digitálnej zrelosti malých a stredných podnikov, ktorý im umožní posúdiť úroveň digitálnych kompetencií a prostredníctvom vzdelávania zamestnancov zabezpečí ich ďalší rozvoj.

Projekty z programu spolupráce Interreg Europe

UnicornQuest

Cieľom projektu UnicornQuest je vybudovať podnikateľské ekosystémy a prilákať a udržať podnikateľské talenty, aby sa znížil odliv perspektívnych začínajúcich podnikov z Európy.

Ukončené medzinárodné projekty v oblasti inovácií

logo Valuable creativity

Valuable Creativity

Cieľom projektu je predstaviť možnosti rozvoja tvorivosti vzdelávaním dospelých formou „učenia na pracovisku“. Výstupmi projektu by mali byť školiace materiály a budovanie odborných kapacít, ktoré budú prezentovať ako najlepšie využiť kreatívne procesy a metódy tvorivého učenia pre zapojenie zamestnancov na všetkých úrovniach firiem. 

Share 4 Logo

Share 4.0 SK-AT 

Projekt Share 4.0 SK-AT je zameraný na vytváranie synergií v regióne Slovensko – Rakúsko zdieľaním osvedčených postupov a povedomia o inovatívnych technológiách na podporu digitalizovanej výroby. Projekt podporuje zlepšenie digitálnej spolupráce kľúčových aktérov v oblasti vedy, výskumu a inovácií prostredníctvom nových kooperačných foriem a praktických pracovných procesov. 

ClusterFY 

Cieľom projektu Cluster FLY je vytvoriť podmienky pre integráciu klastrov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni a prispieť k zvyšovaniu potenciálu ich hodnotových reťazcov, rastu schopností komercionalizovať znalosti a vytvárať revolučné inovačné riešenia – hlavne v prioritných oblastiach inteligentnej špecializácie SR.

ACE – ACHIEVING CLUSTER EXCELLENCE 

Cieľom projektu je posilnenie úrovne riadenia klastrov prostredníctvom medzinárodného benchmarkingu klastrov kandidujúcich  na bronzový certifikát “klastrovej excelencie”, školení expertov a vytipovaní najvhodnejších kandidátov na ocenenie “Gold label” z klastrov v jednotlivých účastníckych krajinách a regiónoch.

ClusterCOOP

Cieľom projektu ClusterCOOP je vytvoriť a zlepšiť podmienky vzájomnej spolupráce klastrov v krajinách strednej a východnej Európy. Zameriava sa na pomoc klastrom lepšie využívať
ich inovačné kapacity, na zvyšovanie ich konkurencieschopnosti, aby mohli v dlhodobom horizonte efektívne spolupracovať a tým si zlepšiť svoje postavenie v stredoeurópskom
regióne a v Európskom hospodárskom priestore.
Program Visegrad innovate

Visegrad Innovate 

Cieľom projektu Visegrad Innovate je vytvoriť nezávislý rámec pre rozvoj inovácií v rámci krajín V4 prostredníctvom metód kritickej analýzy inovačných politík. Výskum bude prebiehať na interdisciplinárnej báze, prínosom budú nástroje a metódy merania inovačnej výkonnosti.

 

CENTRAMO

Cieľom projektu CENTRAMO (Cluster Excelence Network for TRAining and MObility) je zvýšiť kvalitu riadenia klastrov zoskupených do sietí v participujúcich krajinách.