Aktuálne medzinárodné projekty v oblasti inovácií, na ktorých sa podieľa SIEA

Projekty z programu Erasmus + 

INPROFUTURE

Cieľom projektu INPROFUTURE je vytvoriť nástroj na mapovanie digitálnej zrelosti malých a stredných podnikov, ktorý im umožní posúdiť úroveň digitálnych kompetencií a prostredníctvom vzdelávania zamestnancov zabezpečí ich ďalší rozvoj.

logo Valuable creativity

Valuable Creativity

Cieľom projektu je predstaviť možnosti rozvoja tvorivosti vzdelávaním dospelých formou „učenia na pracovisku“. Výstupmi projektu by mali byť školiace materiály a budovanie odborných kapacít, ktoré budú prezentovať ako najlepšie využiť kreatívne procesy a metódy tvorivého učenia pre zapojenie zamestnancov na všetkých úrovniach firiem. 

Projekty z programu spolupráce Interreg Europe 

logo Share 40

Share 4.0 SK-AT 

Projekt Share 4.0 SK-AT je zameraný na vytváranie synergií v regióne Slovensko – Rakúsko zdieľaním osvedčených postupov a povedomia o inovatívnych technológiách na podporu digitalizovanej výroby. Projekt podporuje zlepšenie digitálnej spolupráce kľúčových aktérov v oblasti vedy, výskumu a inovácií prostredníctvom nových kooperačných foriem a praktických pracovných procesov. 

ClusterFY 

Cieľom projektu Cluster FLY je vytvoriť podmienky pre integráciu klastrov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni a prispieť k zvyšovaniu potenciálu ich hodnotových reťazcov, rastu schopností komercionalizovať znalosti a vytvárať revolučné inovačné riešenia – hlavne v prioritných oblastiach inteligentnej špecializácie SR.

Ukončené medzinárodné projekty v oblasti inovácií

Projekty z medzinárodného projektu  Central Europen Programme

ACE – ACHIEVING CLUSTER EXCELLENCE 

Cieľom projektu je posilnenie úrovne riadenia klastrov prostredníctvom medzinárodného benchmarkingu klastrov kandidujúcich  na bronzový certifikát “klastrovej excelencie”, školení expertov a vytipovaní najvhodnejších kandidátov na ocenenie “Gold label” z klastrov v jednotlivých účastníckych krajinách a regiónoch.

ClusterCOOP

Cieľom projektu ClusterCOOP je vytvoriť a zlepšiť podmienky vzájomnej spolupráce klastrov v krajinách strednej a východnej Európy. Zameriava sa na pomoc klastrom lepšie využívať
ich inovačné kapacity, na zvyšovanie ich konkurencieschopnosti, aby mohli v dlhodobom horizonte efektívne spolupracovať a tým si zlepšiť svoje postavenie v stredoeurópskom
regióne a v Európskom hospodárskom priestore.

Visegrad Innovate 

Cieľom projektu Visegrad Innovate je vytvoriť nezávislý rámec pre rozvoj inovácií v rámci krajín V4 prostredníctvom metód kritickej analýzy inovačných politík. Výskum bude prebiehať na interdisciplinárnej báze, prínosom budú nástroje a metódy merania inovačnej výkonnosti.

 

CENTRAMO

Cieľom projektu CENTRAMO (Cluster Excelence Network for TRAining and MObility) je zvýšiť kvalitu riadenia klastrov zoskupených do sietí v participujúcich krajinách.